EXIM BANK พร้อมผลักดันการเชื่อมโยงภาคธุรกิจของเอเชียและตะวันออกกลาง เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนของนักธุรกิจไทยในต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาตลาดการเงินระหว่างประเทศ โดยอาศัยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งภายใต้กรอบ Asia-Middle East Dialogue (AMED)
          ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK จะร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองผู้แทนระดับสูงจำนวนกว่า 200 คนที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจภายใต้กรอบ Asia-Middle East Dialogue ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรม Swissôtel Nai Lert Park, Bangkok เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งระหว่างประเทศสมาชิก AMED และเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยได้มีโอกาสพบปะกับสมาชิกจากประเทศต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาลู่ทางขยายการค้าและการลงทุนของไทยในตลาดใหม่ที่น่าสนใจอย่างตะวันออกกลาง รวมทั้งแอฟริกาตอนเหนือและตอนกลาง
          ดร.ณรงค์ชัย เปิดเผยต่อไปว่า ในปัจจุบัน EXIM BANK ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และซาอุดิอาระเบีย EXIM BANK จึงพร้อมจะใช้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินช่วยเสริมสภาพคล่องและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกรรมระหว่างประเทศให้แก่นักธุรกิจไทยในตลาด AMED มากยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเอกชนสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในตลาดใหม่และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคเอเชีย โดยอาศัยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของ AMED เป็นกุญแจสำคัญในการขจัดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศกำลังพัฒนาในกลุ่ม AMED
          นอกจากนี้ EXIM BANK ยังพร้อมจะผลักดันให้ AMED มีกลไกความร่วมมือในภาคบริการทางการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจและส่งเสริมให้มีการระดมเงินทุนที่มีอยู่จำนวนมากในภูมิภาคตะวันออกกลางไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก AMED ด้วยกัน
          AMED เป็นกรอบความร่วมมือระหว่าง 50 ประเทศสมาชิกจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียกลาง เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และแอฟริกากลาง มีคณะทำงานใน 3 สาขา แต่ละสาขามีประธานร่วมมาจากทั้งสองภูมิภาค ได้แก่ สาขาการเมืองและความมั่นคง (มาเลเซีย-ซาอุดิอาระเบีย) สาขาสังคมและวัฒนธรรม (สิงคโปร์-จอร์แดน) และสาขาเศรษฐกิจ (ไทย-อียิปต์) โดยการประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจภายใต้กรอบ AMED จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรม Swissôtel Nai Lert Park, Bangkok
          เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
          ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ทำหน้าที่ให้บริการทางการเงินในการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนำเข้าสินค้าหรือบริการที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก และการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศหรือประหยัดเงินตราต่างประเทศ

          ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร
          โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1140-6