วันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2558

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 ตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขึ้นภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 8 ก วันที่ 24 มกราคม 2556 
          เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิบัติการฝนหลวง เป็นบริการสาธารณะในการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ และเขื่อนหรือพื้นที่ เก็บกักน้ำ อันเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยธรรมชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภารกิจดังกล่าวรวมถึงการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำใน ชั้นบรรยากาศ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของประเทศ รวม อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนสมาคมกุ้งตะวันออกไทย จัดงานวันกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ หวังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืน

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน วันกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 19 ณ จังหวัดจันทบุรี ว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทราบถึงข่าวสารต่างๆ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานวันเกษตรอีสาน เน้นเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ หวังให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเกษตรอีสาน ประจำปี 2558 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านต่อ…

วธ. นำทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างสรรค์เพิ่มอัตลักษณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย มุ่งเน้นชุมชนมีส่วนร่วม

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยม พื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ตนได้หารือนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม อ่านต่อ…

ก.เกษตรฯ ชวนประชาชนปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระเกียรติ

กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เผยยอดปลูกไม้ผลยืนต้นแล้ว 5.9 ล้านต้น มุ่งเป้าหมายปลูกในพื้นที่ 76 จังหวัด ไม่น้อยกว่า 6 อ่านต่อ…

ก.พลังงาน มั่นใจมาตรการดูแลเยียวยาผู้มีรายได้น้อย ลดผลกระทบการปรับโครงสร้างราคาก๊าซหุงต้ม

ก.พลังงาน มั่นใจมาตรการดูแลเยียวยาผู้มีรายได้น้อย ลดผลกระทบการปรับโครงสร้างราคาก๊าซหุงต้ม ชี้ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ครัวเรือน หาบเร่แผงลอย ร้านอาหารคูหาเดียว กดโทรศัพท์รับสิทธิแสดงตน และสั่งซื้อก๊าซหุงต้มได้ราคาประหยัดทันที ย้ำใช้สิทธิ์ด่วน อยู่ในกรุงเทพฯ รีบติดต่อศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน อ่านต่อ…

พม. จัดระเบียบคนขอทานทั่วประเทศ ดีเดย์ ๒๖ ถึง ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๘

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐในระยะเฉพาะหน้า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เป็นประธานในกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รัฐประศาสนศาสตร์นิด้า มินิมาราธอน ๒๐๑๕

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รัฐประศาสนศาสตร์นิด้า มินิมาราธอน ๒๐๑๕ ครั้งที่ ๕ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ปลัดวธ. เปิดงานวันรำลึกบรรพชนมอญ ครั้งที่ ๖๘

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วัดพุตะเคียน ม. ๔ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานวันรำลึกบรรพชนมอญ ครั้งที่ ๖๘ ย้อนตำนาน ๗ หัวเมืองมอญ อ่านต่อ…

ชวนคนไทยปลื้ม ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการกว่า 1000 ราย ในงานเมดอินไทยแลนด์อินโฟกัส 28 ม.ค. – 1 ก.พ. ศกนี้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ จัดงานแสดงสินค้าเมดอินไทยแลนด์อินโฟกัส (Made in Thailand in Focus) ในวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านต่อ…

ศธ. ประกาศจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตั้ง สพฐ. เป็นหน่วยงานกลาง ตั้งเป้าปี 60 มีศูนย์ฯ ครบทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศไทย

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เน้นส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา เพื่อยกระดับสถานศึกษาทั่วไป ไปสู่สถานศึกษาพอเพียง อ่านต่อ…

ยุทธศาสตร์ข้าวไทย โดยกรมการข้าว ในงานการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้น ของ ‘เบรีย’ ในอุบลราชธานี

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศยุทธศาสตร์ข้าวไทย ฉบับที่ 3 สำหรับปี 2558-2562 ในงานเสวนาและเปิดโครงการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย ที่จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดย Better Rice Initiative Asia (เบรีย) โครงการภายใต้องค์การความร่วมมือด้านอาหารของเยอรมัน (GFP) ด้วยความร่วมมือกับ ไบเออร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กระทรวงไอซีทีไทย โชว์ศักยภาพจัดงานประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการ ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ Transforming ASEAN: Moving Towards Smart Communities อ่านต่อ…

“สี่มุมเมือง” โชว์จุดแข็งบริหารจัดการขยะด้วย CSR

ในโอกาสที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) พร้อมคุณพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และคณะ ได้ให้เกียรติเดินทางมาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะภายในตลาดสี่มุมเมือง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ เร่งแผนฯช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย กลุ่มผลิตน้ำยางสด เตรียมสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์แปรรูปเป็นยางแผ่นดิบส่งขาย หวังบรรเทาความเดือนร้อนในระยะสั้น

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้สมาคมผู้กรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย กลุ่มน้ำยางสดเข้าพบ ซึ่งมีผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางจาก 8 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ยะลา สงขลา สตูล กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.คลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. … อ่านต่อ…

ภาพข่าว: KTIS ต้อนรับทีมประเมินผลสถานประกอบการดีเด่น

นายภราดร จินดาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โรงงานเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น หรือKTIS ต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: SPU : คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม เข้าเยี่ยมคารวะและนำเสนอแนวคิดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(คนขวา) ณ ห้องประชุม กระทรวงวัฒนธรรม ในการนี้ทางคณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประชุมเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง ควบคุม และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง ควบคุม และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ ผลงานเด่น สวก.

ชวลิต ชูขจร (แถวบน-ที่สี่จากขวา) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ ผลงานเด่น สวก. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ (แถวบน-กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในหัวข้อ“การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”

ตลอดปี 2558 เดือน ม.ค. เน้นส่งเสริมเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำปลูกพืชชนิดต่างๆ แก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพและปรับใช้ในไร่นาอย่างเหมาะสม อ่านต่อ…

กองทัพภาคที่ 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับโรงแรมเซ็นทารา สถานีข่าวสปริงนิวส์ ทีวีดิจิทัล ช่อง 19 กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ จัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบ ชิงถ้วยพระราชทานฯ“Centara Bangkok Cycling Championship 2015”

เนื่องในวโรกาสมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี2558 กองทัพภาคที่ 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับโรงแรมเซ็นทารา สถานีข่าวสปริงนิวส์ ทีวีดิจิทัล ช่อง 19 กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ ร่วมน้อมรำลึกใน อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ จัดงานกระบือแห่งชาติที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้แก่เกษตรกร หวังกระตุ้นให้เกษตรกรหันกลับมาสนใจการเลี้ยงกระบือเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อ่านต่อ…

รมว.วธ.สั่งยึดยุทธศาสตร์3 ด้าน 8 จุดเน้นทำแผนของบปี 59 – แนะผุดแผนรองรับยุทธศาสตร์ประเทศ“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” หวังสร้างรายได้ให้ชุมชน-ปชช.แบบยั่งยืน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 อ่านต่อ…

กระทรวงการคลัง จัดสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกา พ.ร.บ.การเงินการคลังของรัฐ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค. จะจัดสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. …. ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องคอเวนชั่น ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ่านต่อ…