สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ส่งเสริมการบริหารจัดการของเสียด้วยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ หนุนชุมชนบ้านเสาหิน เป็นหมู่บ้านปลอดแอลพีจี ตามวิถีชีวิตชุมชนพอเพียง

          สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน ร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเปลี่ยนมูลสัตว์และของเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้มใช้ในฟาร์มและส่งกระจายสู่ครัวเรือนในชุมชน ยกระดับชุมชนบ้านเสาหิน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นหมู่บ้านปลอดแอลพีจี สร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานให้ชุมชน

          นายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากข้อมูลปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พบว่า มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น โคนมและสุกรขุนเป็นอาชีพเสริมจากการทำนาเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงระดับฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งอาศัยของชุมชน ทำให้ชุมชนประสบปัญหาจากกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์และแมลงต่างๆ ดั อ่านต่อ…

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการพัฒนาเมือง ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท ด้วยแนวคิดการพัฒนาตามผังเมืองให้น่าอยู่ตามผังแม่บทการพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงจากผังระดับต่างๆ ที่บังคับใช้อยู่และผ่านกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยการจัดทำผังหลัก อ่านต่อ…

“สมจิตต์ ตีบกลาง” ครูผู้ใช้วิทยาศาสตร์สร้างโอกาสการเรียนรู้ พัฒนากระบวนการคิดผ่านโครงงาน-สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ กระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัล "ครูยิ่งคุณ" ประจำปี 2560 ให้แก่ นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครูฟิสิกส์จากโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กสอ. เปิด “ไอเดีย เฮาส์” โครงการพลิกโฉมดีไซน์ SMEs ภาคเหนือ

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (คนที่ 4 จากซ้าย) นาย กฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (คนที่ 3 จากซ้าย) และนายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (คนที่ 5 จากซ้าย) ร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการออกแบบ หรือ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ จับมือองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) เสนอแนวคิดโครงการ Thai Rice NAMA และได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 7 โครงการ ที่ได้รับเงินสนับสนุน มุ่งหวังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ถึงร้อยละ 26

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าและสถานการณ์การผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐานสากลของประเทศไทย ว่า รัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยมีการดำเนินงานพัฒนาการผลิตข้าวที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

ข่าว ก.เกษตรฯ สัมมนาวันต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก

"ปลัดเกษตรฯ" เปิดสัมมนาวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2560 ปลุกให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรดินการอนุรักษ์ดิน- น้ำ ที่รักษาระบบนิเวศในชุมชนและสร้างความมั่นคงทางอาหาร หวังช่วยลดผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐาน และละทิ้งพื้นที่นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เตือนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่ง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 19 มิถุนายน 2560 เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 31 จังหวัด รวม 118 อำเภอ 558 ตำบล 3,724 หมู่บ้าน ผู้เสียชีวิต 7 รายปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด อ่านต่อ…

ปภ. แนะหลักขับรถกลางคืนปลอดภัย…ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการขับรถกลางคืนอย่างปลอดภัย โดยเปิดใช้ไฟสูงเป็นระยะในเส้นทางที่มืดมาก และเปลี่ยนเป็นไฟต่ำเมื่อมีรถสวนทางมา เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ ขับรถให้ช้ากว่าปกติ ขับรถในช่องทางซ้าย เพื่อป้องกันแสงไฟรถที่ขับสวนทางมา อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด มีจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย 21 จังหวัด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 19 มิถุนายน 2560 เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 31 จังหวัด รวม 117 อำเภอ 556 ตำบล 3,708 หมู่บ้าน ประชาชน ผู้เสียชีวิต 7 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด อ่านต่อ…

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แจ้งไม่ต้องตื่นตระหนกเรื่องหมูหยองทำจากสำลี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แจ้งประชาชนทราบว่า กรมฯ ได้ตรวจจวิเคราะห์หมูหยอง-ไก่หยอง ในปี 2559 -2560 ไม่พบเส้นใยของสำลีในทุกตัวอย่างนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเผยแพร่ทางโลกโซเชียลมีเดียว่า หมูหยองที่นำมาทำหน้าขนมปังและหน้าวาฟเฟิล อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย 21 จังหวัด บูรณาการทุกภาคส่วนเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 17มิถุนายน 2560 เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 31 จังหวัด รวม 117 อำเภอ 556 ตำบล 3,708 หมู่บ้าน ประชาชน ผู้เสียชีวิต 7 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด อ่านต่อ…

ปภ.ยกระดับระบบการแจ้งเตือนภัย สร้างประเทศไทยปลอดภัยจากสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ครอบคลุม 4 ขั้นตอนสำคัญ ทั้งการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ภัยการแจ้งเตือนล่วงหน้า การแจ้งเตือนภัย และการรับมือและการอพยพ อ่านต่อ…

ปภ. แนะหลักขับรถตามหลัง – ใกล้รถขนาดใหญ่…ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการขับรถตามหลังหรือเข้าใกล้รถขนาดใหญ่ โดยหลีกเลี่ยงการขับรถตีคู่ ขับนำหน้า หรือขับตามหลังรถขนาดใหญ่ในระยะกระชั้นชิด เว้นระยะห่างจากรถคันหน้า 5 – 6 เมตร ไม่ขับรถแซงหรือเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน โดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เตือนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง และฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 20มิถุนายน 2560 เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 31 จังหวัด รวม 118 อำเภอ 558 ตำบล 3,724 หมู่บ้าน ผู้เสียชีวิต 7 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด อ่านต่อ…

ปภ.แนะสตรีมีครรภ์เตรียมพร้อม – เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติ…เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

สตรีมึครรภ์เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการเดินทาง เนื่องจากสภาพร่างกายและสรีระ ที่เปลี่ยนแปลงในขณะตั้งครรภ์ โดยเฉพาะหากประสบอุบัติเหตุ จะทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแท้งและเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา อ่านต่อ…

ปภ.เสริมสร้างศักยภาพชุมชนพร้อมจัดการภัยพิบัติ สร้างความปลอดภัยยั่งยืน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้สามารถรับมือและจัดการสาธารณภัยได้ด้วยตนเอง ภายใต้แนวคิด "การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน" ผ่านกลไกการเตรียมพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับชุมชน 3 ด้านหลัก อ่านต่อ…

ปภ. เตือนอุบัติภัยในรถจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการใช้รถในกรณีต่างๆ โดยดับเครื่องยนต์ทุกครั้งก่อนลงไปเปิดปิดประตูบ้าน หลีกเลี่ยงการทิ้งเด็กไว้ในรถเพียงลำพัง ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่ตรวจสอบสภาพรถ ไม่สูบบุหรี่ในขณะขับรถ ไม่จัดเก็บสิ่งของไว้ใต้เบาะนั่งคนขับ อ่านต่อ…

ปภ.แนะสตรีมีครรภ์เตรียมพร้อม – เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติ…เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการเดินทางสำหรับสตรีมีครรภ์ โดยการโดยสารรถยนต์ ควรนั่งบริเวณเบาะด้านหน้าข้างคนขับ พร้อมคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่เดินทาง การโดยสารรถประจำทาง ควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถโดยสารที่มีคนหนาแน่น อ่านต่อ…

เอ็ตด้า เชิญร่วมทำแบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต พาประเทศไทยสู่ Thailand 4.0

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะ และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ช ทวี แรงงานติดดาว

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับคุณสมนึก แสงอินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารและทีมงาน บมจ. ช ทวี (CHO) ภายในพิธีมอบเครื่องหมาย "ดาวเงิน 6 แฉก" ให้กับช่างฝีมือของ CHO อ่านต่อ…

ปตท. รับซื้อน้ำมันไบโอดีเซล (B100) เพิ่มอีก 23 ล้านลิตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์มช่วงราคาตกต่ำ

สนองนโยบายของกระทรวงพลังงาน โดยรับซื้อน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ปริมาณ 23 ล้านลิตร หรือเทียบเท่าปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ 20,000 ตัน เป็นการซื้อเพิ่มเติมจากยอดจัดซื้อเดิม ช่วยพยุงระดับราคาปาล์มน้ำมันให้สูงขึ้นในช่วงน้ำมันปาล์มล้นตลาด และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้นนายสรัญ รังคสิริ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สร้างโอกาสธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติของไทยสู่สากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดสัมมนาการสร้างโอกาสธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติของไทยสู่สากล โดยมี คุณมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อเร็วๆ อ่านต่อ…

DITP เชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์พบผู้ซื้อจากทั่วโลก ในงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ รวม 3 งานยิ่งใหญ่ไว้ในงานเดียว

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ อาทิ สินค้าแฟชั่น เครื่องหนัง ของขวัญ ของใช้ในบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ ร่วมเจรจาการค้ากับคู่ค้า นักลงทุน และ ผู้ซื้อจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซ็บต์ The most complete อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดตัว “คลัสเตอร์อาหารเชียงราย”

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "คลัสเตอร์อาหารเชียงราย" หรือ Chiangrai Food Cluster Showcase 2017 โดยมีนายยงวุฒิเสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม นางการะเกด โชติชินรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดตัวคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

เรียนเชิญร่วมงานเปิดตัวคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC Tourism Day พร้อมนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประธานเปิดงานเมื่อศาสตร์แห่งการบริหารผสมผสานเข้ากับการจัดการแบบมีศิลป์ อ่านต่อ…