ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็งลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต

          กรมการแพทย์เผยแนวทางดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในหออภิบาลคุณภาพชีวิตช่วยให้ผู้ป่วย ใช้ชีวิตเสมือน อยู่บ้าน พร้อมระบุช่วยลดต้นทุน ได้ 25 % 
          เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แพทย์หญิงวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “World Hospice & Palliative Care Day” ว่า จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2553 โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประเทศไทย คิดเป็น 91.17 ต่อประชากรแสนคน กรมการแพทย์ในฐานะที่มีบทบาทในการดูแลและรักษาผู้ป่วยมะเร็ง โดยมีหน่วยงานที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โดยมีการตั้งหออภิบาลคุณภาพชีวิต ภายในหอผู้ป่วยตกแต่งให้มีลักษณะคล้ายบ้าน มีห้องหรือมุมต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ห้องประกอบกิจกรรมทางศาสนา มุมศิลปะบำบัด มุมพักผ่อน มุมนั่งเล่น เป็นต้น โดยมีรูปแบบการดูแลแบบองค์รวม ลดความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บปวดต่างๆ มีการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการศึกษาต้นทุนของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่หอดังกล่าว พบว่า มีต้นทุนการดูแลรักษาลดลง เมื่อเปรียบเทียบ กับการดูแลรักษาแบบเดิม จาก 1,660.26 บาท ลดลงเหลือ 1,245.69 บาท คิดเป็น ร้อยละ 25
          นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ได้แก่ โครงการ Pet Therapy (สัตว์เลี้ยงบำบัด) เป็นการบำบัดโดยการนำสุนัขมาเล่นกับผู้ป่วย เนื่องจากสุนัขเป็นสัตว์ที่มีความเป็นมิตร ซื่อสัตย์ และเชื่อใจได้ การบำบัดดังกล่าว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฝึกเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมือและข้อ และการบำบัดจิตใจเพื่อให้ผู้ป่วยคลายเครียด เพลิดเพลิน รู้สึกหายเหงา ส่งผลให้มีจิตใจที่อ่อนโยน และละเอียดอ่อนมากขึ้น 
          อีกทั้งโครงการLast Wish (คำขอครั้งสุดท้าย) เป็นการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง คือ การดูแลรักษาผู้ป่วยขณะที่มีชีวิต ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะต้องมีการดูแลคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านจิตวิญญาณ ซึ่งในบางครั้งผู้ป่วยแต่ละรายอาจจะ มีความต้องการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนที่จะเสียชีวิต ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสหรือครั้งสุดท้ายของผู้ป่วย เช่น การจัดงานวันเกิด การไปทำบุญไหว้พระ การไปเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่เคยไป เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในวาระสุดท้ายของผู้ป่วยรวมทั้งผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายให้มีความรู้สึกผ่อนคลายจากความเครียด ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหออภิบาลคุณภาพชีวิตมีการพัฒนาแนวทางและวิธีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ติดต่อ:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมการแพทย์ 0 25918254