ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

สมอ. มอบรางวัล รร.ต้นแบบ มอก.

          นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสา- หกรรม (สมอ.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการจัดทำระบบบริหารเครือข่ายยุวชน “อัศวิน มอก” และโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 รางวัล ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 -15.30 น ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมอ .โทร 02 202 3429, 02 202 3517 และสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ www. tisi.go.th

          กำหนดการ
          พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการจัดทำระบบบริหารเครือข่ายยุวชน “อัศวิน มอก.”
          และโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
          โดยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
          วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557
          ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

          08.30 น. - ลงทะเบียนและเยี่ยมชมนิทรรศการ
          09.30 น. - แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ห้องประชุม
          09.05 – 19.15 น. - พิธีกรกล่าวต้อนรับ และชี้แจงกำหนดการพิธีมอบรางวัลฯ
          09.15 – 10.15 น. - นำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวน 4 โรงเรียน
          10.15 – 10.30 น. - รับประทานอาหารว่าง
          10.30 – 12.00 น. - นำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวน 6 โรงเรียน
          12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
          13.00 - 14.00 น. - เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์โรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
          14.0 – 15.30 น. - เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
          (นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร) ประธานในพิธีมาถึงห้องประชุม
          - ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (นายสมเจตน์ สินสถาพร พงศ์) กล่าวรายงานความเป็นมา
          - เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
          - มอบรางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐานฯ จำนวน 10 รางวัล
          - กล่าวแสดงความยินดี
          - ถ่ายภาพร่วมกัน
          - เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน