พฤศจิกายน 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มกราคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กระทรวงเกษตรฯ จัดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 เพื่อรณรงค์ข้าวตลาดเฉพาะข้าวคุณภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเชื่อมโยงตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวจากเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยตรง

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานเทศกาลข้าวไทย 2560

เทศกาลข้าวไทย – นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 20ธันวาคม 2560 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร อ่านต่อ…

อุทกภัยใต้เริ่มคลี่คลาย แนะประชาชนตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอความร่วมมือประชาชน ตรวจสอบความเสียหายของระบบประปาภายในบ้านทันทีหลังน้ำท่วมลด ชี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาค่าน้ำประปาสูงผิดปกตินายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา อ่านต่อ…

กสร. ผุดไอเดียเสริมท่องเที่ยวเข้มแข็ง สร้างความปลอดภัยในสถานบริการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เสริมความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้นายจ้าง ลูกจ้างสถานบริการ ป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุร้ายแรง เสริมความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

งานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าว ไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)32โอกาสนี้ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์อธิบดีกรมการข้าว นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการส.ป.ก. อ่านต่อ…

Smart farmer ยุค 4.0 กับการวินิจฉัยศัตรูพืช

หากสามารถวินิจฉัยศัตรูพืชได้ทันท่วงที ศัตรูพืชก็ไม่อาจรุกรานในพื้นที่การเกษตรได้มากนัก กรมส่งเสริมการเกษตร จึงทำการพัฒนา นำองค์ความรู้ด้านการวินิจฉัยศัตรูพืช และด้านต่างๆ ลงในระบบออนไลน์ เพื่อให้ Smart farmer 4.0 สามารถค้นหา ศึกษา นำมาเป็นแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้นนายสมชาย อ่านต่อ…

ปภ.ประสาน 14 จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ 22 – 24 ธ.ค. 60

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2560 จากอิทธิพลของพายุโซร้อน "ไคตั๊ก" เคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ตอนล่าง โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน เตือนภาคใต้รับมือภาวะฝนตกหนักในช่วงวันที่ 22 – 24 ธ.ค. 60

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 15 อำเภอ 111 ตำบล 1,140 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

ป.ป.ช. จัดงานส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หวังยกระดับมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดงานส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 14.30 น. ณ มัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน อ่านต่อ…

การป้องกันตนเอง…จากโรคไข้เลือดออก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แนะนำประชาชนปฏิบัติตนเองลดโอกาสเสี่ยงโรคไข้เลือดออก โดยยึดหลัก มาตรการ 3 เก็บ "เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ"จึงขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วม ป้องกันตนเอง ด้วยการเก็บกวาดขยะทั้งในบ้านและนอกบ้านให้สะอาด ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อ่านต่อ…

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แนะนำประชาชนปฏิบัติตนเองลดโอกาสเสี่ยงจากโรคฉี่หนู

ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซึ่งอยู่ในช่วงทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลด ให้สวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกที่สะอาดหาได้ในพื้นที่ สวมถุงมือยางเพื่อป้องกันไม่ให้มือและเท้าสัมผัสน้ำหรือดิน และป้องกันการถูกทิ่มแทงจากของมีคมและให้รีบทำความสะอาด ชำระร่างกายหลังจากเดินลุยน้ำ ย่ำโคลน อ่านต่อ…

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แนะนำประชาชนปฏิบัติตนเอง ลดโอกาสเสี่ยงจากโรคอุจาระร่วง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แนะนำประชาชนปฏิบัติตนเอง ลดโอกาสเสี่ยงจากโรคอุจาระร่วงหลังน้ำลด ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมป้องกันตนเองจากโรคอุจาระร่วง ยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง อ่านต่อ…

ปภ.แนะผู้ขับขี่ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ…ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ทำให้ผู้ขับขี่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าช้ากว่าปกติ 0.5 วินาที จึงเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมแนะผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ หากจำเป็นควรใช้อุปกรณ์เสริม อ่านต่อ…

ปี 61 ผลผลิตปาล์มเพิ่ม แตะเพดาน 14.7 ล้านตัน ย้ำเกษตรกรต้องสังเกต ตัดปาล์มคุณภาพได้ % น้ำมันดี

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ผลผลิตปาล์มน้ำมันปี 60 มีจำนวน 13.5 ล้านตัน คาด ปี 61 ผลผลิต 14.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลที่เพิ่มขึ้นในทุกภาค ย้ำ เทคนิคสังเกตก่อนเก็บเกี่ยว ปาล์มต้องได้คุณภาพ เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 0.30 บาท จากน้ำมันปาล์มทุก 1% อ่านต่อ…

9101 กระตุ้น ศก. กว่า 5หมื่น 4พัน ลบ. ยก ‘ฟาร์มชุมชน’ อีกหนึ่งกิจกรรมสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

สศก.เปิดผลวิเคราะห์การดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า 54,040 ล้านบาท ผ่านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ครัวเรือนเผย กิจกรรมด้านฟาร์มชุมชนช่วยลดค่าครองชีพและสร้างรายได้หมุนเวียนให้เกษตรกรในชุมชนต่อเนื่องเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยั่งยืนที่ กษ. ควรส่งเสริมนายวิณะโรจน์ อ่านต่อ…

สศก. จัดงานสัมมนาภาวะเศรษฐกิจ ปี 60 และแนวโน้มปี 61

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกำหนดจัดงานสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 "น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 08.00 16.30 น. (พิธีเปิด อ่านต่อ…

กระทรวงวิทย์ฯ นำ วทน. ส่งเสริม OTOP และ SME จ.นครปฐม เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโอทอปสัญจรและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโอทอป และ SMEs เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ" เพื่อสร้างความรู้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมช.เกษตรฯเยี่ยมชมโครงการกระเช้าสินค้าสหกรณ์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เยี่ยมชมการจัดโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์รวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพจากสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศเน้นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลและบำรุงสุขภาพ ภายใต้แนวคิด "กระเช้าสหกรณ์ แทนความห่วงใย อ่านต่อ…

ฝนหลวงฯ เปิดบ้านงานช่าง เตรียมซ่อมบำรุงอากาศยาน พร้อมปฏิบัติการฝนหลวง ปี 61

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมความพร้อมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง อากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงในปี 2561 เพื่อให้มีความสมบูรณ์และปลอดภัย ที่จะส่งผลให้ การปฏิบัติภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

“ประมง” เตือน “เกษตรกร” ระวังโรคระบาดปลาในช่วงหน้าหนาว

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศว่าในระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีอากาศที่หนาวเย็นลงในช่วงระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2560 โดยอุณหภูมิจะลดต่ำลง 3-5 องศาเซลเซียส ซึ่งสภาวะอากาศเช่นนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังเยี่ยมชมงานก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก จ.ปทุมธานี

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม อ่านต่อ…

กรมบัญชีกลางเปิดคอร์สเพิ่มศักยภาพด้านการเงินการคลังสำหรับผู้นำยุค 4.0

กรมบัญชีกลางเปิดอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เติมเต็มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนนโยบายการเงินการคลังของภาครัฐในยุครัฐบาล 4.0นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า อ่านต่อ…

การชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการกำหนดนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ตามกฎหมายและร่างกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง

ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่อยู่ในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการกำหนดนิยาม "รัฐวิสาหกิจ" ตาม (1) ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. …. (ร่าง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐฯ) (2) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: จับกุมเอเลี่ยนสปีชี่ส์

จับกุมเอเลี่ยนสปีชี่ส์ เมื่อเร็วๆ นี้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ทำการตรวจยึดปลากะพงแม่น้ำไนล์ (Nile perch) Lates niloticus จำนวนกว่า 40 ตัว ที่นำเข้าจากทวีปแอฟริกา ซึ่งได้สำแดงการนำเข้าเท็จ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อบรมนักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดอบรม หลักสูตร "นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง"รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์สหกรณ์ให้แก่นักเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักเรียนระดับประถมศึกษาและครูผู้สอนวิชาสหกรณ์จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร กว่า 100 คน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เสนอแก้ปัญหา

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเข้าพบ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือข้อเสนอการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ อาทิ 1. การจัดตั้งบริษัท โดยให้ กยท. ร่วมทุนกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ร่วมในพิธีเปิดงาน OTOP City 2017

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในพิธีเปิดงาน OTOP City 2017 โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าOTOP อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เร่งแก้ไข

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เข้าพบ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นข้อเสนอขอให้พิจารณาแก้ไขเรื่องเร่งด่วน อาทิ พิจารณาคืนเรือที่ตกสำรวจ รวมทั้งขอเพิ่มวันทำการประมง ตลอดจนขอให้ทบทวน พรก.ประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อ่านต่อ…

วธ.จัด 11 กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่คนไทย จัดสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ-วัดทั่วโลก สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน 10 องค์ เสริมสิริมงคลต้อนรับปี 61 จัดทำ ส.ค.ส.ออนไลน์ ให้ ปชช. ดาวน์โหลดส่งความสุข

วธ.จัด 11 กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่คนไทย จัดสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ-วัดทั่วโลก สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน 10 องค์ เสริมสิริมงคลต้อนรับปี 61 จัดทำ ส.ค.ส.ออนไลน์ ให้ ปชช. ดาวน์โหลดส่งความสุขพร้อมเชิญชวนใช้สินค้าไทย ส่งมอบความสุขแบบไทยเป็นของขวัญปีใหม่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 อ่านต่อ…

วธ. น้อมนำศาสตร์พระราชา และพระราชดำรัส ในหลวง ร.10 แนวทางขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม สู่เด็ก-เยาวชน-ประชาชน ให้อนุรักษ์-สร้างสรรค์-สืบทอดวัฒนธรรม ชู “โครงการสุดยอดผลงานสร้างสรรค์ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสมัย ร. 9”

วธ. น้อมนำศาสตร์พระราชา และพระราชดำรัส ในหลวง ร.10 แนวทางขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม สู่เด็ก-เยาวชน-ประชาชน ให้อนุรักษ์-สร้างสรรค์-สืบทอดวัฒนธรรม ชู "โครงการสุดยอดผลงานสร้างสรรค์ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสมัย ร. 9" เดินหน้านำนวัตกรรมยุคใหม่พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์-วัฒนธรรม อ่านต่อ…

ก.แรงงาน ขานรับข้อสั่งการ นายก เร่งส่งเสริมศูนย์ทดสอบ ในเขตนิคม

ก.แรงงาน เร่งจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม รองรับการขยายตัวเศรษฐกิจและการลงทุน ยึดหลักสะดวก รวดเร็วและมีมาตรฐานนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมอบรม “หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่41 ประจำปีงบประมาณ 2561”

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.60 เวลา 08.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) ร่วมอบรม "หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่41 ประจำปีงบประมาณ 2561" ณ หอประชุมพิบูลสงคราม สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง อ่านต่อ…

ส.อ.ท. จัดเปิดงานสัมมนา “การบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมใน 14 จังหวัดภาคกลาง”

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมทำข่าวพิธีเปิดงานสัมมนา "การบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมใน 14 จังหวัดภาคกลาง : การบูรณาการ การมีส่วนร่วม ความสมดุลและยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" อ่านต่อ…