ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

SSIเร่งช่วยเหลือพนักงาน-ชุมชนจากภัยน้ำท่วม โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่ได้รับผลกระทบ

          บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ขอแจ้งให้ทราบว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ทำให้เส้นทางการคมนาคมบางช่วงถูกน้ำท่วม กระทบต่อการเดินทางของพนักงาน และการขนส่งสินค้า ซึ่งบริษัทได้มีการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน ตลอดจนการจัดการสถานการณ์ตามแผนรับสถานการณ์ที่เตรียมการไว้ โดยเครื่องจักรการผลิตของโรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อนที่อำเภอบางสะพานไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดเนื่องจากโรงงานและเครื่องจักรของบริษัทถูกออกแบบให้อยู่ในที่สูง พื้นที่หลักในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของบริษัทเป็นพื้นที่ในอาคาร (indoor coil yard) ซึ่งปลอดภัยจากน้ำท่วม ดังนั้น สถานการณ์น้ำท่วมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตสินค้าของบริษัท โดยบริษัทจะเร่งผลิตสินค้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการทันทีหลังน้ำลด
          ทั้งนี้ บริษัทมีศูนย์รองรับความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน (ศปส.) กลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี คอยติดตามสถานการณ์ เร่งให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พนักงานและครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บางสะพานผู้ประสบอุทกภัยผ่านหน่วยงานต่างๆอีกด้วย