ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เกษตรสารคามเร่งประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยาง

           เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เร่งรัดเจ้าหน้าที่ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์ แนวทางการไห้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาใหม่ ที่ให้จ่ายเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ไร่ละ ๒,๕๒๐ บาท ในรายละไม่เกิน ๒๕ ไร่ 
          ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.) ที่ให้จ่ายเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ไร่ละ 2,520 บาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลือราคายางพาราในอัตรากิโลกรัมละ 12 บาท ในระยะเวลา 7 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน กันยายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 โดยจำกัดปริมาณให้การช่วยเหลือรายละไม่เกิน 25 ไร่ พร้อมเร่งรัดจ่ายเงินให้ถึงมือเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรสามารถนำเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตไปบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง ในส่วนของจังหวัดมหาสารคามมีเกษตรกรชาวสวนยางที่จะเข้าร่วมโครงการ แจ้งขึ้นทะเบียนไปแล้ว ๕45 ราย พื้นที่ปลูก ๔,486.30 ไร่ และมีเกษตรกรที่เปิดกรีดยางไปแล้ว ๙8 ราย พื้นที่ 949.๓๐ ไร่ จากจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทุกอำเภอรวม 951 ราย พื้นที่ 8,192 ไร่ อย่างไรก็ตามได้กำชับให้เกษตรอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรมาแจ้งขึ้นทะเบียน เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบพื้นที่และจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
          เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต่อไปว่า การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จะรับขึ้นทะเบียนทุกแปลง ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และพื้นที่นอกเหนือเอกสารสิทธิ์ ตามแบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนที่กำหนด เอกสารหลักฐานที่เกษตรกรนำต้องนำไปประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยาง คือทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน หลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินตามกฎหมาย พร้อมสำเนา โดยเกษตรกรต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนการปลูกยางพาราด้วยตนเองหรือบุคคลอื่นที่เกษตรกรไว้ใจเป็นผู้กรอกข้อมูลให้ พร้อมลงนามรับรองข้อมูลของตนเอง ร่วมกับเกษตรกรแปลงข้างเคียง ก่อนให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือปลัด อบต. หรือ ผู้นำชุมชน ตรวจสอบข้อมูลและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรท้ายแบบยืนยันการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ทุกหน้า การตรวจสอบความถูกต้องเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอจะตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา กับทะเบียนเกษตรกรรายแปลง (ทบก.) ของกรมส่งเสริมการเกษตร และจะบันทึกข้อมูลของเกษตรกรลงในระบบผ่านทางเว็บไซท์ระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.) ยางพาราต่อไป
          เกษตรกรที่มีปัญหาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือขอคำปรึกษาและแก้ปัญหาการเกษตร โดยตรงกับเกษตรจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๗๙๐๕๒๕๖ และหมายเลข ๐๘๘-๕๔๙๗๙๔๔