ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปี ๒๕๕๗

          จังหวัดมหาสารคาม สนองนโยบายรัฐบาลเร่งเดินหน้ารับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557
          ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ วันนี้ (๒ ก.ย.๕๖) ที่ห้องประชุมพิรุณ ๑ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจงการ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีเกษตรกรที่ปลูกยางพาราทุกอำเภอรวม ๙๕๑ ราย พื้นที่๘,๑๙๒ ไร่ และมีเกษตรกรเปิดกรีดยางพาราแล้ว ๓๐๘ ราย รวมพื้นที่ ๒,๑๘๕ ไร่ ทั้งนี้ในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
          ๑.หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
          ๑.1.คุณสมบัติเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 
          1) มีสัญชาติไทย
          2) เป็นหัวหน้าครอบครัวและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ( ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว
          กรณีที่เกษตรกรไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจให้สมาชิกในครัวเรือนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนแทนตามแบบคำร้อง ในกรณีที่เกษตรกรยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้แจ้งขึ้นทะเบียนทะเบียนเกษตรกร และปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน
          3) เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
          2. เกษตรกรจะต้องเดินทางมายืนยันหรือแจ้งขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงปลูก
          3. สถานที่รับขึ้นทะเบียน
          1) สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
          2) สถานที่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนัดหมายตามแผนการรับขึ้นทะเบียน
          3) กรณีเกษตรกรไม่สามารถเดินทางไปขึ้นทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย และมีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ให้ไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้
          ๑.2 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ให้รับขึ้นทะเบียนทุกแปลง ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และพื้นที่นอกเหนือเอกสารสิทธิ์ ทั้งนี้ การได้รับสิทธิ์ของเกษตรกรให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
          1) สำนักงานเกษตรอำเภอ รับขึ้นทะเบียนตามแบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนที่กำหนด
          2) เกษตรกรนำเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน หลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินตามกฎหมาย พร้อมสำเนา ยื่นขอขึ้นทะเบียนกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
          3) เกษตรกรกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนการปลูกยางพาราด้วยตนเองหรือบุคคลอื่นที่เกษตรกรไว้ใจเป็นผู้กรอกข้อมูลให้ พร้อมลงนามรับรองข้อมูลของตนเอง ร่วมกับเกษตรกรแปลงข้างเคียง 
          4) กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือปลัด อบต. หรือ ผู้นำชุมชน ตรวจสอบข้อมูลและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรท้ายแบบยืนยันการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ทุกหน้า
          5) เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียน ตามข้อ 2) 
          6) เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 กับทะเบียนเกษตรกรรายแปลง (ทบก.) ของกรมส่งเสริมการเกษตร และบันทึกข้อมูลของเกษตรกรลงในระบบผ่านทางเว็บไซท์ระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.) ยางพารา
          6) พิมพ์บัญชีรายชื่อข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จากระบบของกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพาราระดับตำบล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบพื้นที่ปลูกและพื้นที่เปิดกรีดยางพาราจริง
ขั้นตอนที่ 3 การออกใบรับรองเกษตรกร 
          1) สำนักงานเกษตรอำเภอพิมพ์ใบรับรองให้เกษตรกร ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองผลการตรวจสอบพื้นที่แล้วจากคณะกรรมการฯ ในขั้นตอนที่ 2
          2) ผู้ลงนามในใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจำนวน 4 คนประกอบด้วย เกษตรอำเภอหรือรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ สกย. และปลัด อบต. โดยเกษตรกรลงนามรับรองข้อมูล ในใบรับรองทั้งต้นฉบับและสำเนา
          3) กรมส่งเสริมการเกษตรออกใบรับรองให้เกษตรกร และจัดทำบัญชีควบคุมการจ่ายใบรับรองให้แก่เกษตรกร
          4) เกษตรกรนำใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ไปขอขึ้นเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส) เพื่อรับความช่วยเหลือตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ต่อไป
          เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้เป็นไปตามให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายรัฐบาล จังหวัดมหาสารคามกำหนดให้ทุกอำเภอเริ่มรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ทุกอำเภอ
          เกษตรกรที่สนใจการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือขอคำ โดยตรงกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๗๗๗๓๘๗