ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เตรียมพร้อมบุคคลากรสู่ AEC

          ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ของประเทศสมาชิก AEC หรือ ประชาคมอาเซียน ซึ่งการพัฒนาประเทศให้ไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ได้นั้น ประเทศสมาชิกมีความจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคงทางการเมือง และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับกับการพัฒนาและการสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในแต่ละองค์กรจึงมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้การพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน เพราะหากบุคลากรในองค์กรมีคุณภาพที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี จะช่วยให้การขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น และรวดเร็ว ซึ่งบริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จำกัด ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรม พร้อมแล้วที่จะพัฒนาบุคคลากรในองค์กรของท่านให้มีประสิทธิภาพเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จำกัด ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2642 5241-43, 0 2247 2339-40 โทรสาร 0 2247 2363 E-mail: dppr.001@gmail.com, www.DIRECTIONPLAN.org