ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่อุบลฯประกาศหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนในชุมชน

          ผู้ใหญ่ใจดีอุบลฯเปิดเวที “พลังเด็กเปลี่ยนโลก” ชี้เด็กเปลี่ยนโลกได้ขอแค่โอกาสและกำลังใจ นายกเล็กฯรับปากพร้อมหนุนเต็มที่ ด้านกลุ่มสื่อใสวัยทีนอวดทักษะละครพัฒนาเด็กได้แต่ต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในพลังของเด็ก 
          สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ร่วมกับโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด:อุบลราชธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ดำเนินงานโดยสำนักบริการวิชาการชุมชน ม.ราชภัฎอุบลราชธานี ลงพื้นที่จัดเวทีบันทึกเทปรายการ “พลังเด็กเปลี่ยนโลก” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ เพื่อเปิดเวทีให้ผู้นำท้องถิ่นได้มีโอกาส พบปะ พูดคุย รับรู้การทำงานของเด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และให้แนวทางการสนับสนุนการทำงานด้านเด็กเยาวชนในพื้นที่
ในเวทีเสวนามีผู้เข้าร่วมนายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นายอัมพร ทองพุ ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ นางสาวอรทัย ครั้งพิบูล ประธานกลุ่มสื่อใสวัยทีน ในฐานะผู้จัดหลักสูตรละครเพื่อการพัฒนาเด็ก ตัวแทนเด็กเยาวชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และเด็กเยาวชนจากสองตำบล ได้แก่ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองและตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมเวทีอย่างคับคั่ง
นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ กล่าวว่าตำบลขามใหญ่เป็นพื้นที่เมืองกึ่งชนบท ซึ่งมีสิ่งยั่วยุดึงเด็กเยาวชนเข้าสู่อบายมุขมากมาย เช่น ยาเสพย์ติด การพนัน เกมส์ วันนี้ดีใจมากที่มีโอกาสได้เข้าร่วมเวทีเห็นการแสดงละครของเด็กเยาวชนแล้วรู้สึกชื่นชม ทางเทศบาลฯยินดีสนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างต่อเนื่อง
          ด้านนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า วันนี้รู้สึกดีใจมากที่เห็นเด็กเยาวชนมีแนวคิด เข้าใจปัญหาชุมชนมีพลังถ่ายทอดผ่านละคร เชื่อว่าการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาจะง่ายขึ้น เพราะเด็กรับรู้ปัญหาในชุมชนแล้ว 
          นางสาวภคินี มากนวล นักพัฒนาชุมชน อบต.คอนสาย กล่าวว่า การทำงานพัฒนาเด็กเยาวชนเริ่มต้นจากการฟังและเรียนรู้เด็กก่อนคิดและตัดสินว่าเด็กไม่ดีหรือมีปัญหา เด็กจะพัฒนาได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเราเชื่อมั่นศรัทธาในพลังของเด็ก สิ่งที่เด็กต้องการคือโอกาส และกำลังใจ “น้องต้อม ประธานสภาเด็กเยาวชนตำบลคอนสาย ในอดีตถูกมองว่าเป็นเด็กที่มีปัญหา เป็นกลุ่มเสี่ยงของชุมชน เมื่อได้รับโอกาสเข้ามาทำงานกับสภาเด็กแล้ว ต้อมกลายเป็นผู้นำน้องๆ เป็นที่รักของครูและผู้นำในชุมชน เห็นได้จากผลงานการแสดงละครวันนี้ เกิดจากความพยายามของต้อมนำน้องๆคิด วางแผน ฝึกซ้อมกันอย่างอดทน”
          นายโชคอนันต์ นามบุตร หรือน้องต้อม ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลคอนสาย ตัวแทนเด็กที่เข้าร่วมเสวนากล่าวว่า ชีวิตก่อนหน้านี้หมดไปกับการกินเหล้า ตระเวนฟังหมอลำและตีกัน มีโอกาสมาทำงานสภาเด็กและเยาวชนจากคำชักชวนของน้าตุ๋ม หรือคุณภคินีทำให้ชีวิตเปลี่ยน มีกิจกรรมสร้างสรรค์ทำมากขึ้น เช่น ทำค่าย ร่วมงานถนนเด็กเดิน ช่วยงานศพของคนในชุมชน การทำงานได้รับความร่วมมือจากเยาวชนในหมู่บ้านและผู้ใหญ่มากขึ้นเมื่อเทียบกับการทำงานแรกเริ่ม สิ่งที่ต้องการจากผู้ใหญ่ในชุมชนคือกำลังใจและการสนับสนุนอื่นๆ เช่น งบประมาณ 
          ด้านนางสาวนิศารัตน์ สร้อยสนธ์ ประธานสภาเด็กเยาวชนตำบลขามใหญ่ กล่าวว่า เริ่มต้นถูกชักชวนไปร่วมงานสภาเด็กและเยาวชนฯ ก็เข้าร่วมโดยไม่คิดอะไร จนกระทั่งพบกับพี่วี อรทัย สื่อใสวัยทีน กับกระบวนการทำละคร เมื่อเข้าร่วมแล้วรู้สึกสนุกมากทักษะละครทำให้ตัวเองมีศักยภาพสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรู้กระบวนการนำน้องๆทำกิจกรรมได้ จนได้รับคัดเลือกเป็นประธานฯ คนใกล้รู้สึกทึ่งว่ามีความสามารถขึ้นจากที่เคยเรียนแล้วเครียดอย่างเดียว สิ่งที่ต้องการจากผู้ใหญ่ คือสถานที่ทำงานของสภาเด็กเยาวชนฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่กลางในการพบปะ พูดคุย หรือประชุมเตรียมงานต่างๆของสภาเด็กเยาวชนฯ
          นางสาวอรทัย ครั้งพิบูล ประธานกลุ่มสื่อใสวัยทีน ในฐานะเจ้าของหลักสูตรละครเพื่อการพัฒนาเด็กกล่าวว่า การทำละครมีขั้นตอนเริ่มต้นจากให้เด็กระดมปัญหาในชุมชนว่ามีอะไรบ้าง มีสาเหตุมาจากอะไร เกิดผลกระทบอะไร ถ้าจะแก้ไขปัญหามีแนวทางอย่างไรบ้าง แล้วช่วยกันคิดเป็นโครงบทนำเสนอในรูปแบบละคร ทำให้เด็กได้เรียนรู้กระบวนการคิด การวางแผนการทำงาน ค้นพบศักยภาพตัวเอง
นายสนธยา เกาะสมบัติ รองผอ. สำนักวิชาการบริการชุมชน ม.ราชภัฎอุบลราชธานี ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า เป้าหมายของโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด:อุบลราชธานี คือการผลักดันให้จังหวัดอุบลมีนโยบายการทำงานพัฒนาเด็กอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเพิ่มพื้นที่ดี ลดพื้นที่เสื่ยง เช่น กิจกรรมถนนเด็กเดิน ดำเนินงาน 3 ปีให้ครบทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดอุบลฯ สำหรับปีนี้เป็นปีแรกนำร่อง 25 ตำบลโดยเชื่อมความร่วมมือกับอปท.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กเยาวชนมากที่สุด 
          ก่อนการเสวนามีการแสดงละครนำเข้ารายการจากสภาเด็กเยาวชนตำบลขามใหญ่ ในเรื่องก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ที่สะท้อนผลกระทบจากยาเสพย์ติด การพนัน และการติดเกมส์จนทำให้แม่เสียชีวิตในที่สุด ส่วนสภาเด็กเยาวชนตำบลคอนสาย นำเสนอเรื่องชุมชนแสนสุข เพื่อบอกเล่าสถานการณ์เด็กเยาวชนในพื้นที่ชนบทอพยพมาเรียนในตัวเมือง ด้วยภาวะภูมิคุ้มกันน้อยต้องปรับตัวในสังคมใหญ่ส่งผลกระทบต่างๆ เช่น เรียนไม่จบ แล้วทิ้งท้ายด้วยการตั้งคำถามว่าเมื่อมีปัญหาเหล่านี้ผู้ใหญ่ในชุมชนจะช่วยแก้ไขอย่างไร สามารถติดตามชมรายการ “พลังเด็กเปลี่ยนโลก” ได้ทางทีวีออนไลน์ www.sangsook.net , วีเคเบิ้ลทีวี และ APP : สื่อสร้างสุข