ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อสมท จัดงาน แถลงข่าว “ถนนเทคโนโลยี 2556”

          บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาและ เรียนรู้สิ่งใหม่และทักษะในการประดิษฐ์นวัตกรรม จึงได้จัดงานถนนเทคโนโลยีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ซึ่งในปีนี้มีการจัดประกวดผลงานนวัตกรรมในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่ออากาศบริสุทธิ์” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแนวความคิดใหม่ ๆที่สามารถมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์สภาวะอากาศในประเทศไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจที่เห็นศักยภาพในนวัตกรรมเหล่านั้นนำไปขยายผลเชิงธุรกิจ 
          ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดแถลงข่าว “ถนนเทคโนโลยี 2556” และการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย 2556 ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. (เริ่มลงทะเบียน) ณ ห้องส่ง 1 อาคารออกอากาศ บมจ. อสมท พร้อมจัดแสดงผลงาน “นวัตกรรมเพื่ออากาศบริสุทธิ์” มีผู้ร่วมแถลงข่าว ดังนี้
- นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท
- รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการวิชาการการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2556
- อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรม เพื่ออากาศบริสุทธิ์ ร่วมแถลงข่าว 

          กำหนดการ

13.00 น. ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน พร้อมรับประทานอาหารว่าง

13.30 น เอก - รัฐวิชญ์ พีระศราโรจน์ พิธีกร นำเข้าสู่การแถลงข่าว

13.40 น. นำชมผลงาน “นวัตกรรมเพื่ออากาศบริสุทธิ์”

14.20 น. สื่อมวลชนซักถาม

14.30 น. เสร็จสิ้นพิธีการ 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. อสมท โทร 0 2201 6162