ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดอบรมครูโครงการ นิทานบ้านป้ากุลสร้างจินตนาการ : ทำไม ช.ช้าง จมูกยาว

          ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญครู-อาจารย์เข้ารับการอบรมโครงการ “นิทานบ้านป้ากุลสร้างจินตนาการ : ทำไม ช. ช้าง จมูกยาว” พบกับ... **“เพลงช้าง” หนึ่งในเพลงแห่งเอเชีย ผลงานของ ครูชิ้น ศิลปบรรเลง ศิลปินแห่งชาติ**

          วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 13.00 – 15.30 น.
          ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
          รายละเอียดโครงการ "นิทานบ้านป้ากุลสร้างจินตนาการ..."
          การพัฒนาเด็กให้เป็นคนเก่งและดี มีคุณธรรมนั้น ต้องเริ่มตั้งแต่วัยทารก – 6 ขวบปีแรกของชีวิต ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น “วัยทองคำแท้ของเด็ก” เพราะหากเด็กได้รับการส่งเสริมด้านต่างๆ แล้ว เด็กจะเติบโตไปเป็นพบเมืองที่มีคุณภาพของชาติต่อไป ซึ่ง “การเล่านิทาน อ่านหนังสือดีสำหรับเด็ก” เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งทักษะด้านภาษา การสื่อสาร ส่งเสริมจินตนาการ คุณธรรม และช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กกับคนในครอบครัว
          ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่ในวัยเด็ก จึงจัดโครงการ “นิทานบ้านป้ากุลสร้างจินตนาการ : ทำไม ช. ช้าง จมูกยาว” เพื่อแนะนำวิธีส่งเสริมการเล่านิทานและอ่านหนังสือสำหรับเด็ก แก่ ครู อาจารย์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่ทำงานด้านเด็ก โดยมุ่งหวังให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเลือกสรรหนังสือดี มีเทคนิค การเล่านิทานและอ่านหนังสือให้เด็กฟัง ตลอดจน ได้แนวทางในการสร้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็กอีกด้วย

          วิทยากร :
          - รองศาสตราจารย์กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ 
          ข้าราชการบำนาญสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 
          คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - อาจารย์เบญจมาศ คำบุญมี ผู้วาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก
          ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์ หนังสือแห่งชาติ ปี พ.ศ.2535 และ
          ปี พ.ศ.2539 จากเรื่อง “น้องจี้ตรงต่อเวลา” และ”ไข่วิเศษ”

          ค่าลงทะเบียนอบรม : ท่านละ 300 บาท

          สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ : 
          - เกียรติบัตร 1 ใบ (ลงนามโดย รองอธิการบดี จุฬาฯ และประธานบริหารศูนย์หนังสือจุฬาฯ)
          - หนังสือชุดนิทานบ้านป้ากุล “ทำไม ช.ช้าง จมูกยาว” เขียนโดย รองศาสตราจารย์กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ 1 เล่ม 
          - กระเป๋าสวัสดีจุฬาฯ 1 ใบ
          - Coffee Break 1 ชุด

          ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0–2218–7010-3 / 02-2189893-5 
          กรุณาติดต่อ คุณรัตนา อัญชลีภิรัตน์ หรือ คุณสุรีย์ เอื้อประสพผล รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่าน เท่านั้น 
          ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอสงวนสิทธิ์เพียง 60 ท่านแรก ที่ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า 
          ดาวน์โหลด์ที่แบบตอบรับได้ที่ http://www.chulabook.com/news.asp?newsid=932

          ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 11
          และพบร้านศูนย์หนังสือจุฬาฯ ได้ที่ บูธ O 01 (โอ 01) โซน C 1
          ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2556 เวลา 10.00 - 21.00 น.