ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ จัดสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมไทยสู่รัฐสวัสดิการอาเซียน”

          ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "การปฏิรูปกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมไทยสู่รัฐสวัสดิการอาเซียน" ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมประภาศ อวยชัย ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
 
กำหนดการ
 
13:00-13:15           ลงทะเบียน

13:15-13:30           กล่าวเปิดการสัมมนา โดย นายฐาปบุตร ชมเสวี 
                                        ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

13:30-14:00           บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : 
                                        ข้อพิจารณาสำหรับประเทศไทย” โดย
                                        ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ
                                        ผู้ช่วยผู้ว่าการสายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

14:00-15:30           อภิปรายเรื่อง "การปฏิรูปกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมไทยสู่รัฐสวัสดิการอาเซียน" 
                                        โดย
                                        อ. ไพศิษ พาณิชกุล 
                                        อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                        นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ 
                                        กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
                                        ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ 
                                        คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป 
                                        มหาวิทยาลัยรังสิต
                                        รศ. ดร. กิตติพัฒน์ นนทปัทมดุลย์
                                        อาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ 
                                        นายโกวิท บุรพธานินทร์ 
                                        กรรมการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร
                                        ดร. โชคชัย สุทธาเวศ 
                                        เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร (ดำเนินการอภิปราย)

15:30-15:45           ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถามและแสดงความคิดเห็น

15:45-16:00           ร่วมกล่าวปิดการสัมมนา โดย
                                        ผู้แทนสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ประธานมูลนิธิไพศาล ธวัชยันนัท์