ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: ร่วมเปิดงานโครงการนำร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย

          ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส เปิดงาน“โครงการนำร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย” พร้อมปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน : การศึกษาฐานราก ทางเลือกประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)