ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ม.แม่โจ้ ทูลเกล้าถวายฯปริญญา สมเด็จพระเทพฯ พร้อมเผยรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าดีเด่น

          กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีมติเห็นชอบทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเห็นชอบอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 10 ท่าน ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ท่าน พร้อมทั้งเห็นชอบอนุมัติ ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น จำนวน 6 ท่าน ตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น 2553 ได้พิจารณาเสนอรายชื่อ ดังนี้
          ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 10 ท่าน ได้แก่

          1. ศาสตราจารย์ ดร. โคเอน ยามาอูชิ (Prof.Dr. Koh-en YAMAUCHI) อายุ 63 ปี
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชา สัตวศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน Professor of Laboratory of Animal Science, Faculty of Agriculture, Kagawa University Japan
ศ.ดร.โคเอน เป็นผู้ริเริ่มความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัย KAGAWA เป็นผู้จัดการและดูแลนักศึกษาทั้งด้านทุนฝึกงาน ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ณ มหาวิทยาลัยคากาวา ประเทศญี่ปุ่น
- เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นด้านผลงานทางวิชาการ
- ประสบความสำเร็จในวิชาชีพอย่างยอดเยี่ยม
- สร้างคุณประโยชน์สำคัญให้แก่สถาบันเป็นเอนกประการ

          2. ศาสตราจารย์ ดร. ยู ซิง หยาง
(Professor Dr. Yau-Shiang Yang) อายุ 63 ปี
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชา พืชศาสตร์ (ไม้ผล)
ตำแหน่งปัจจุบัน Professor, Development of Hoticulture, National Chung Hsing University
ศาสตราจารย์ ดร. ยู ซิง หยาง เป็นผู้ที่สนับสนุนด้านการสหกิจศึกษาและรับดูแลนักเรียนที่ไปเรียนยัง National Chung Hsing University อย่างใกล้ชิด และเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) สาขาพืชสวน (นานาชาติ) ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ยังมีผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จเป็นอย่างดีคือ เป็นผู้นำและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการผลิตองุ่นและส้มเปลือกร่อนให้กับมูลนิธิโครงการหลวงและมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในขณะนี้
- เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
- เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพ
- เปเเป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่มจนเกิดประโยชน์แก่สังคม

          3. นายกษิต พิสิษฐ์กุล อายุ 57 ปี
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทรวม 7 บริษัท และเป็นกรรมการบริหารบริษัทรวม 3 บริษัท
คุณกษิต พิสิษฐ์กุล เป็นผู้ที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม และเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่น เป็นรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์สร้างเสริมกองทุนพัฒนาแม่โจ้ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น
- เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพ
- เป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่มจนเกิดประโยชน์แก่สังคม
- เป็นผู้ทำคุณประโยชน์สำคัญให้แก่สถาบันเป็นอเนกประการ

          4. นายจาฤก กัลย์จาฤก อายุ 57 ปี
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการบริษัท รวม 11 บริษัท
คุณจาฤก กัลย์จาฤก เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชนเป็นอย่างสูง รวมถึงเป็นผู้ริเริ่มจัด “โครงการเกษตรสร้างชาติ” และยังเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรและบริการวิชาการแก่ชุมชน
- เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพ
- เป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่มจนเกิดประโยชน์แก่สังคม
- เป็นผู้ทำคุณประโยชน์สำคัญให้แก่สถาบันเป็นเอนกประการ

          5. นายวิทิต ภูธนทรัพย์ อายุ 57 ปี
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชา เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะผู้บริหาร (CEO) อาหารสัตว์น้ำเครือเจริญโภคภัณฑ์
คุณวิทิต ภูธนทรัพย์ เป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาชีพอย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะด้านการพัฒนาระบบการผลิตอาหารสัตว์-อาหารสัตว์น้ำ และการเพาะเลี้ยงกุ้ง –ปลา ซึ่งได้บริการวิชาการจนเกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังบริการวิชาการและสนับสนุนให้แก่สถาบันการศึกษาและสังคมอีกมากมาย
- เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
- เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพ
- เป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่มจนเกิดประโยชน์แก่สังคม
- เป็นผู้ทำคุณประโยชน์สำคัญให้แก่สถาบันเป็นอเนกประการ 

          6. หม่อมราชวงศ์ เจริญสุข สุขสวัสดิ์ อายุ 72 ปี
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชา รัฐศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน เจ้าของสำนักงานกฎหมายและธุรกิจภาคพายัพ
หม่อมราชวงศ์ เจริญสุข สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษด้านกฎหมายในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนต่อเนื่องมามากกว่า 10 ปี รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
- เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพ
- เป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่มจนเกิดประโยชน์แก่สังคม
- เป็นผู้ทำคุณประโยชน์สำคัญให้แก่สถาบันเป็นเอนกประการ 

          7. ศาสตราจารย์ ดร. แกรแฮม เอช แมคโดเวลล์ (Prof. Dr. Graham H. McDowell)อายุ 66 ปี
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชา เคมีประยุกต์
ตำแหน่งปัจจุบัน ปลดเกษียณ
ศาสตราจารย์ ดร. แกรแฮม เอช แมคโดเวลล์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตโคนม-โคเนื้อ สุกร แกะ รวมถึงการปรับปรุงพันธุ์และโรคสัตว์ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ทีสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัย Yunan University ซึ่งมีความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
- เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
- เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพ
- เป็นผู้ทำคุณประโยชน์สำคัญให้แก่สถาบันเป็นเอนกประการ 

          8. นายสาธิต รังคสิริ อายุ 51 ปี
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
คุณสาธิต รังคสิริ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องมาตรการการคลัง โดยเฉพาะมาตรการภาษี ทฤษฎีภาษี และกฎหมายภาษีซึ่งสามารถนำไปช่วยเหลือสังคม และผลักดันให้มีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2535 รวมถึงช่วยบริการวิชาการด้านภาษีแก่สังคม
- เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
- เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพ
- เป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่มจนเกิดประโยชน์แก่สังคม

          9. นายองอาจ กิตติคุณชัย อายุ 54 ปี
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชา เทคโนโลยีทางอาหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานบริหารบริษัท ซันสวีท จำกัด
คุณองอาจ กิตติคุณชัย เป็นที่ประสบความสำเร็จด้านการประกอบอาชีพเป็นอย่างดี โดยได้รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 และได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2553 จากกระทรวงอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ร่วมมือกับนักวิชาของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อพัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับข้าวโพดหวาน
- เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพ
- เป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่มจนเกิดประโยชน์แก่สังคม
- เป็นผู้ทำคุณประโยชน์สำคัญให้แก่สถาบันเป็นเอนกประการ

          10. นายไซมอน แยน เดอ ฮูป (Mr. Simon Ja de Hoop) อายุ 51 ปี
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชา พืชศาสตร์ (พืชสวน)
ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
นายไซมอน แยน เดอ ฮูป ริเริ่มและสนับสนุนเพื่อความก้าวหน้าของการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืชผักในประเทศไทยในฐานะผู้บริหารของกลุ่มบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด, เป็นผู้ก่อตั้งสถานีฟาร์มเลิศพันธุ์เพื่อใช้เป็นสถานีวิจัยปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชผักและไม้ดอก รวมถึงเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักวิชาการและผู้ที่สนใจ
- เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
- เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพ
- เป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่มจนเกิดประโยชน์แก่สังคม

          ผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
          1. นายจำนง บุญเลิศ อายุ 65 ปี
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชา เทคโนโลยีการประมง
ตำแหน่งปัจจุบัน ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลานิล
คุณจำนง บุญเลิศ เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2538 เป็นผู้มีความตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะและประสบความสำเร็จในอาชีพการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา รวมถึงสนับสนุนด้านการบริการวิชาการแก่สังคมโดยการเป็นวิทยากรให้การสนับสนุนพันธุ์ปลานิลและอนุเคราะห์สถานที่ฝึกงานให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ตลอดมา< SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cordia New','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt">
- เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
- เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพ
- เป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่มจนเกิดประโยชน์แก่สังคม
- เป็นผู้ทำคุณประโยชน์สำคัญให้แก่สถาบันเป็นอเนกประการ 
          2.นายวรรณจิตร ชุ่มจิต อายุ 74 ปี
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชา ส่งเสริมการเกษตร
ตำแหน่งปัจจุบัน เป็นอดีตผู้ช่วยเกษตร จังหวัดอุทัยธานี / ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ
คุณวรรณจิตร ชุ่มจิต เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่นประจำปี พ.ศ.2545 มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริมการเกษตรตลอดเวลาที่รับราชการ โดยเป็นวิทยากรในการจัดรายการวิทยุ รวมถึงจัดตั้งเกษตรอาสาป้องกันกำจัดศุตรูพืชประจำหมู่บ้าน อำเภอปากช่อ จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นบุคคลที่นำความรู้ไปปรับใช้ในอาชีพได้อย่างยอดเยี่ยม รวมถึงอุทิศตนเพื่อบริการวิชาการให้กับสังคม
- เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
- เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพ
- เป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่มจนเกิดประโยชน์แก่สังคม
- เป็นผู้ทำคุณประโยชน์สำคัญให้แก่สถาบันเป็นอเนกประการ

          ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 

          1. นายนิโรจน์ รัตนอุดม ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 16
ที่อยู่ 169 ถนนนิเกษาปาน ตำบลทะเลชุมศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ตำแหน่งปัจจุบัน อดีตเกษตรจังหวัด ภูเก็ต สิงห์บุรี สมุทธปราการ และราชบุรี (ปัจจุบัน เกษียณอายุราชการ)
ผลงานดีเด่น คุณนิโรจน์ รัตนอุดม เป็นผู้ที่มีความสำเร็จในอาชีพข้าราชการ โดยมีความก้าวหน้าตลอดมา โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านปุ๋ยและการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและนำความรู้เหล่านี้เผยแพร่แก่ชุมชนทั้งทางเกษตรอำเภอและสื่อต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์มากมาย ภายหลังจากเกษียณอายุราชการยังได้ประกอบธุรกิจ ซื้อ-ขายอหังสาริมทรัพย์จนประสบความสำเร็จ โดยนอกจากจะปฏิบัติงานประจำแล้ว ยังอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยการเป็นประธานชมรมชาวเกษตรจังหวัดราชบุรี และประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้กรุงเทพฯ สาขา บางบัว มาเป็นระยะเวลายาวนาน อุทิศตนและสนับสนุน ร่วมทำกิจกรรมและคุณประโยชน์สำคัญแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จนเป็นที่ยอมรับนับถือและรักใคร่แก่บุคคลทั่วไป จึงได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2553

          2. นายปราโมทย์ ศุขวัฒนา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 21
ที่อยู่ 31 หมู่ 4 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
ตำแหน่งปัจจุบัน เจ้าของฟาร์ม “พี.เอส.ฟาร์ม” และทำธุรกิจด้านการเกษตร
ผลงานดีเด่น คุณปราโมทย์ ศุขวัฒนา เจ้าของฟาร์ม “พี.เอส.ฟาร์ม” โดยประกอบอาชีพด้านการเกษตรแบบผสมผสาน มาตลอดระยะเวลา 30 ปี แสดงให้เห็นแบบอย่างการเกษตรที่เป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ทั้งยังเปิดพื้นที่เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ฝึกงานและฝึกอบรม นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ทำให้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหม่อนไหม แห่งแรกของจังหวัดชลบุรี และนำผลจากการประกอบอาชีพไปเผยแพร่แล ะส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จนได้รับการยกย่องให้เป็น “คนดีศรีเมืองชล” สาขาเกษตรกรรม ประจำปี 2527
ทางด้านภารกิจศิษย์เก่าแม่โจ้นั้น เป็นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 21 เมื่อปี พ.ศ.2526 รวมถึงชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคตะวันออกในปีถัดมา และได้ถูกคัดเลือกให้เป็นประธานหลายสมัย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมทั้งทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2553

          3. รองศาสตาจารย์อาคม กาญจนประโชติ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 33
ที่อยู่ 238 หมู่ที่ 10 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ตำแหน่งปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลงานดีเด่น รองศาสตาจารย์อาคม กาญจนประโชติ ปฏิบัติราชการในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาอย่างยาวนาน ทั้งการปฏิบัติราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ มีผลงานทางด้านวิชาการมากมาย โดยเฉพาะมีความเชี่ยวชาญเรื่องการวิจัยข้าวเป็นพิเศษ และยังรับบทบาทงานทางด้านบริหารหลายตำแหน่ง โดยเฉพาะตำแหน่งรองอธิการบดี อีกหลายฝ่าย เป็นประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถึง 2 สมัย เป็นบรรณาธิการบริหารวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ถึง 11 ปี เป็นอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ รวมถึงเป็นประธานคณะทำงานพืชไร่และมูลนิธิโครงการหลวงอีกด้วย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นผู้ที่รับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจทำงานอย่างเข้มแข็ง อุทิศตนเพื่อสังคม ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด คือ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จึงได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2553

          4.นางศิริกุล ทิวาวรชัย (เดิม “หาญตระกูล”) ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 50
ที่อยู่ 313/47 หมู่ 4 แกรนด์โฮมวิลเลจ ถ.ประชาอุทิศ ซ.33 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140
ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาในระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 9001,/14001,/18001 แก่บริษัทต่างๆถึง 4 บริษัท
ผลงานดีเด่น คุณศิริกุล ทิวาวรชัย (เดิม “หาญตระกูล”) เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆจากการติดตามศิษย์เก่าอาวุโส จากความทรงจำและหลักฐานอื่นๆ ที่ท่านเหล่านั้นเก็บไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสียสละและความรักในสถาบันเป็นอย่างยิ่ง โดยการบันทึกเรื่องราวนั้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของท่านเหล่านั้นและนำข้อมูลอันทรงคุณค่านั้นเก็บเป็นจดหมายเหตุต่อไป อา ทิ กรณีคุณวิชัย ชื่นวิเชียร (แม่โจ้รุ่น 22) ผู้เพิ่มแผ่นดินให้ตัวเมืองชลบุรีด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลโดยการถมทะเล , คุณสุนทร สีหะเนิน (แม่โจ้รุ่น 7) ผู้ค้นพบพันธุ์ข้าว “ขาวดอกมะลิ 105” อันเป็นต้นกำเนิดของข้าวหอมมะลิในปัจจุบัน และคุณสมพร ปานะถึก (แม่โจ้รุ่น 11) เจ้าของนามปากกา “พันธ์บางกอก” ผู้เขียนตำนาน “ร้อยป่า” นอกจากนี้แล้ว คุณศิริกุล ยังเป็นผู้ประสานงานระหว่างศิษย์เก่าแม่โจ้ในเขตกรุงเทพฯและปร ิมณฑลได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังประสานความเป็นหนึ่งเดียวกันของลูกแม่โจ้ผ่านเว็บไซต์ www.maejo.net และ www.maejo-alumni.net จึงได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2553

          5. นางสุพัตรา บุตรพลวง ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 54
ที่อยู่ 48/1 หมู่ 4 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง จ.เชียงใหม่
ผลงานดีเด่น คุณสุพัตรา บุตรพลวง เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพอย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านดินและน้ำ รวมถึงการอนุรักษ์ดินจากการใช้หญ้าแฝกและพืชเกษตรอื่นๆ ซึ่งนอกจากจะปฏิบัติราชการสนองงานในพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเต็มความสามารถแล้วนั้น ยังอุทิศตนเผยแพร่ความรู้สู่สังคมและเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนด้านรถยนต์เพื่อใช้เด ินทางไปดำเนินกิจกรรมสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อสังคมมาอย่างสม่ำเสมอ จึงถือเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพนั้นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป 

          6.นายสุรชัย ศิริจรรยา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 49
ที่อยู่ 299/8 หมู่ 12 โครงการเชียงใหม่ล้านนาวิลเลจ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้บริหารงานด้านธุรกิจสาขา และเครือข่ายการขาย เครือเจริญโภคภัณฑ์
ผลงานดีเด่น คุณสุรชัย ศิริจรรยา เป็นศิษย์เก่าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ซื้อสัตย์และมีผลงานยอดเยี่ยม จนได้รับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสัตว์ปีกเป็นพิเศษ ได้ร่วมจัดโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งยังให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแม ่โจ้มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานแม่โจ้ ครบรอบ 75 ปี, งานแม่โจ้ 2552 -2553 ปีแห่งคุณภาพและเกียรติประวัติ, งานมหัศจรรย์แม่โจ้ 2010 และงานอื่นๆ อีกมากมาย ซี่งนอกจากจะสนับสนุนงานด้านการช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแล้วนั้น ยังสนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้มาโดยตลอด
โดย ทั้ง 12 ท่าน จะเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และรับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 33 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

          ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ ม.แม่โจ้