ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

มสธ.เปิดรับโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 73

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 73 ซึ่งเป็นโครงการที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยเผยแพร่ความรู้ในแขนงวิชาต่าง ๆ สู่ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา ใช้วิธีการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลจากสื่อต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เช่น เอกสารการสอน ซีดี โดยมีการนำชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 11 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยประมาณ 250 ชุดวิชา 2 รายวิชา มาให้เลือกเรียนได้ครั้งละ 1 - 3 ชุดวิชา/รายวิชา โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน เมื่อสอบผ่านชุดวิชาหรือรายวิชาใด จะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ และสามารถโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ.ได้ 
          สำหรับนักศึกษา มสธ.ที่ลงทะเบียนเรียนตามปกติ สามารถเข้าศึกษาในโครงการนี้ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นปกติ เพื่อเป็นการเสริมความรู้ระหว่างเรียน อีกทั้งสามารถสะสมชุดวิชาที่สอบผ่านด้วยได้ เมื่อสอบผ่านขอโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้ได้ ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ และผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.stou.ac.th เลือก โครงการสัมฤทธิบัตร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2504 7788