ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สมาชิก กบข. ได้รับเงินคืนภายใน 7 วันทันที นับจาก กบข. ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เพื่อยื่นเรื่องขอรับเงินคืนเท่านั้น

          นางสาววริยา ว่องปรีชา รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก รักษาการ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงการยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินคืนของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 นี้ว่าขอให้สมาชิก กบข. และหน่วยงานราชการทุกแห่งกรุณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกเอกสารในการขอรับเงินคืนจาก กบข. ก่อนนำส่งทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นกรณีหนังสือคำสั่งออกต้องลงนามโดยเจ้าหน้าที่ส่วนราชการเท่านั้น กรณีการระบุวันสิ้นสุดสมาชิกสภาพของกองทุนต้องเป็นวันที่ตรงกับคำสั่งออกจากราชการ รวมทั้งส่วนการลงนามของผู้ขอรับเงิน พยาน หัวหน้าส่วนราชการ จะต้องลงนามด้วยลายมือจริงเท่านั้น สำหรับกรณีที่มีการแก้ไขข้อความต่างๆ จะต้องลงนามกำกับการแก้ไขให้ครบทุกครั้ง 
          ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจ่ายเงินคืนแก่สมาชิกได้ทันทีภายใน 7 วันทำการภายหลังจากที่ กบข. ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้สมาชิกและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้องเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการส่งเอกสารกลับไปดำเนินการใหม่อีกครั้ง 
          สำหรับสมาชิกท่านใดต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับเงินคืน ล่าสุดที่เว็บไซต์ กบข. ยังได้มีการเปิดบริการเมนูเกษียณอายุ ซึ่งได้รวบรวมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกเกษียณอายุ มารวมไว้ในเมนูเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลอีกด้วย อาทิ การ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงินคืน 
          หรือหากต้องการปรึกษาวิธีการขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับเงินคืนจาก กบข. 
          ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร.1179 กด 6 หรือที่ member@gpf.or.th เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. พร้อมให้บริการคำปรึกษาและขั้นตอนแก่สมาชิกทุกท่าน

          ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th