ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ห้องเรียน eDLTV สื่อการสอนทางไกลใกล้แค่คลิก

          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 ศาสตราจารย์ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บริหาร นักวิจัยผู้พัฒนาระบบและสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องเรียนนำร่องที่ใช้สื่อ eDLTV เทคโนโลยีที่ทำให้ “ครูตู้ หรือ สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” เข้าถึงชุมชนและนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทั้ง On Line และ Off Line
          กระทรวงวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ “โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวลที่ช่วยลดช่องว่างของโอกาสทางการศึกษาระหว่างนักเรียนในเมืองกับนักเรียนในชนบทห่างไกล จึงเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ให้สามารถคลิกเรียนได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจัดทำสื่อ eDLTV (Electronics Distance Learning Television) ซึ่งใช้งานบนระบบโอเพนซอร์สอีเลิร์นนิ่ง eDL-Square ทั้งนี้ สื่อ eDLTV ประกอบด้วย วีดิทัศน์การสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล presentation ใบความรู้ ใบงาน ใน 6 สาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ เช่น การสอนเสริมในห้องเรียน การทบทวนบทเรียน ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้งานสื่อ eDLTV ด้วยระบบ eD  L-Square ผ่านเครื่อง Server ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 76 โรงเรียน และผู้สนใจสามารถเรียน eDLTV ออนไลน์ ได้ที่ http://edltv.thai.net
          ศาสตราจารย์ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธานกรรมการโครงการฯกล่าวว่า โครงการ eDLTV เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส อาทิ นักเรียนในชนบทที่ห่างไกล คนพิการ ผู้ต้องขัง และเด็กป่วยในโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มุ่งหวังในการให้ โอกาส แก่ ผู้ด้อยโอกาส คือนักเรียนในชนบทหรือขาดแคลนครูชำนาญการ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นองค์กรนำในการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ดาวเทียมและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการรวบรวมเนื้อหาการสอนที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทาง ไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาลงบนระบบ e-Learning
          โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เป็นหนึ่งตัวอย่างของโรงเรียนนำร่องที่ได้รับเครื่อง Server พระราชทาน และมีการใช้งานสื่อ eDLTV ในหลากหลายวิชา ทั้งการเรียนภาษาไทยในห้องคอมพิวเตอร์ ฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษ หรือ ชมวีดิทัศน์การทดลองวิทยาศาสตร์ก่อนทำการทดลองจริง โดยโรงเรียนสามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายได้จึงทำให้ครูสามารถใช้งานสื่อ eDLTV พร้อมๆ กันได้ในหลายวิชา ในทุกอาคารเรียนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากที่เรียกใช้สื่อ eDLTV ผ่านเครื่อง Server เพียงตัวเดียว ซึ่ง eDLTV สามารถช่วยลดภาระของครูในการเตรียมสื่อประกอบการสอน จัดทำแผนการสอน และประหยัดเวลาในการสอนทบทวนให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี
          นอกจากนี้ในส่วนของโรงเรียนวัดโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสขนาดเล็ก และประสบปัญหาการขาดแคลนครู ซึ่งได้รับการสนับสนุนสื่อ eDLTV ที่บรรจุใน External Harddisk จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยครูที่ใช้ประโยชน์จากสื่อ eDLTV สามารถบริหารจัดการการสอนได้สะดวกยิ่งขึ้น จากเดิมที่ต้องสอนในหลายๆ วิชาทุกวันโดยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอนทำให้การทำงานเป็นไปอย่างยากลำบาก
          ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขปัญหาโดยการใช้สื่อ eDLTV เป็นเครื่องมือช่วยสอนให้กับครูชำนาญการและสามารถใช้ช่วยสอนได้ทุกสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนยังสนใจการเรียนการสอนจากสื่อนี้มากกว่าการฟังครูพูดหรืออ่านหนังสือเองอีกด้วย พิสูจน์ได้จากนักเรียนที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ สามารถสนใจบทเรียนและเรียนตามเพื่อนได้ทันเมื่อใช้ eDLTV
          สำหรับผู้ที่สนใจนอกจากสามารถศึกษา eDLTV ออนไลน์ ได้ที่ http://edltv.thai.net แล้ว เนคเทคยังแจกจ่ายระบบ eDL-Square พร้อมสื่อ eDLTV ไปยังสถานศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปให้ใช้งานในรูปแบบออฟไลน์ผ่านเครื่อง Server หรือ External Harddisk ด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 35 แห่ง ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอสำเนาระบบ eDL-Square พร้อมสื่อ eDLTV ได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ใกล้เคียงได้ทันที

          ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
          มนัสชล หิรัญรัตน์ โทร 026448150 ต่อ 648
          ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 025646857 อรรถกร ศิริสุวรรณ