ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ธ.ก.ส. เปิดทางด่วนสินเชื่อ รับเงินกู้ภายใน 5 วัน

          ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายสินเชื่อ Fast Track เสริมสภาพคล่องให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วไป ตั้งเป้า 22,000 ล้านบาท ผู้ใช้บริการกว่า 680,000 ราย ลูกค้าเก่ารับเงินกู้ไม่เกิน 5 วัน ลูกค้าใหม่ไม่เกิน 15 วัน อัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรกเท่ากับ MRR และ MLR ซึ่งเป็นอัตราต่ำสุดในระบบ ธ.ก.ส. เปิดให้กู้เป็นบริการพิเศษ 4 เดือนเต็ม ตั้งแต่ 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 52
          นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้ตั้งเป้าหมายการจ่ายสินเชื่อ Fast Track ตามมาตรการอำนวยสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ปี 2552 จำนวน 22,000 ล้านบาท เป้าหมายผู้ใช้บริการ 680,000 ราย กับอีก 500 สถาบันเกษตรกร ประกอบด้วยสินเชื่อ 4 ประเภท ดังนี้
          1. สินเชื่อเงินด่วน (A-Cash) เป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน 2 ปี วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR หรือ 6.75% ต่อปี เป้าหมายการจ่ายสินเชื่อ 2,000 ล้านบาท เป้าหมายผู้ใช้บริการ 100,000 ราย
          2. สินเชื่อ 108 อาชีพ (A-Cash Plus) เป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในการลงทุนประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรของเกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วไป วงเงินกู้ต่อรายกรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 300,000 บาท และกรณีจำนองอสังหาริมทรัพย์ค้ำประกันไม่เกิน 25 ล้านบาท กำหนดชำระคืนระยะสั้นไม่เกิน 12-18 เดือน ระยะยาวไม่เกิน 15-20 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR หรือ 6.75% ต่อปี เป้าหมายการจ่ายสินเชื่อ 2,500 ล้านบาท เป้าหมายผู้ใช้บริการ 50,000 ราย
          3. สินเชื่อเพื่อการรอการขายผลิตผล (A-Crop Credit) เป็นสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการประกันราคาผลผลิต แยกย่อยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
          ประเภทแรก สินเชื่อสำหรับเกษตรกร เพื่อนำไปลงทุนสร้างหรือปรับปรุงยุ้งฉาง วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 15 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR หรือ 6.75% ต่อปี เป้าหมายการจ่ายสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท เป้าหมายผู้ใช้บริการ 500,000 ราย
          ประเภทที่ 2 สินเชื่อสำหรับสถาบันเกษตรกรเพื่อรอการขายผลิตผลการเกษตร วงเงินกู้สถาบันละไม่เกิน 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR หรือ 4.75% ต่อปี เป้าหมายการจ่ายสินเชื่อ 4,500 ล้านบาท เป้าหมายผู้ใช้บริการ 500 สถาบัน
          และประเภทที่ 3 สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการทั่วไปเพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนรับซื้อผลผลิตการเกษตร วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR หรือ 4.75% ต่อปี เป้าหมายการจ่ายสินเชื่อ 2,000 ล้านบาท เป้าหมายผู้ใช้บริการ 20,000 ราย 
          ทั้งนี้ สินเชื่อทั้ง 3 ประเภทย่อยดังกล่าว มีกำหนดชำระคืนระยะสั้นไม่เกิน 6-12 เดือน ระยะยาวไม่เกิน 15-20ปี หลักประกัน ใช้ผลผลิตการเกษตร จำนองอสังหาริมทรัพย์ เงินฝากหรือพันธบัตรรัฐบาล หรือใช้คณะกรรมการของสถาบันค้ำประกัน
          4. สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (A-Crop Credit Plus) เป็นสินเชื่อสำหรับเกษตรกรเพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาปรับปรุงดิน และเพื่อจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 500,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR หรือ 6.75% ต่อปี หลักประกันจำนองอสังหาริมทรัพย์หรือใช้บุคคลค้ำประกัน เป้าหมายการจ่ายสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท เป้าหมายผู้ใช้บริการ 10,000 ราย
          นายเอ็นนูชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า สินเชื่อ Fast Track ของ ธ.ก.ส. ทั้ง 4 ประเภทดังกล่าว จะเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ 4 เดือนเต็ม ตั้งแต่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2552 โดยลูกค้าเก่าจะได้รับเงินสินเชื่อไม่เกิน 5 วันทำการ ลูกค้าใหม่ไม่เกิน 15 วันทำการ ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ เป็นดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 
          6 เดือนแรก คือ เท่ากับ MRR และ MLR ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 6.75% และ 4.75% ต่อปีตามลำดับ หลังจากนั้นจะเข้าสู่อัตราปกติของ ธ.ก.ส. ซึ่งจะบวกความเสี่ยงไม่เกิน 3% เกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจจะใช้บริการ 

          ติดต่อโดยตรงได้ที่ ธ.ก.ส. ใกล้บ้านทุกสาขาทั่วประเทศ หรือจะสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้ที่ Call Center
02-585-8868