ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการตรวจสภาพและชำระภาษีที่ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ ๑ – ๔ ในวันราชการ โดยไม่พักเที่ยง

          กรมการขนส่งทางบก ได้อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของรถบรรทุกและรถโดยสาร ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พุทธศักราช ๒๕๒๒ ที่จดทะเบียนอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้บริการตรวจสภาพรถและชำระภาษีประจำปีในวันราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยไม่พักเที่ยง ที่ กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ ๑ - ๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการชำระภาษีประจำปีงวดที่ ๓/๒๕๕๑ โดยเฉพาะรถที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนทะเบียนรถขนส่ง (จตุจักร) สามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่สถานีขนส่งสินค้าชานเมืองทั้ง ๓ แห่ง คือ ที่ พุทธมณฑล คลองหลวง และร่มเกล้า ได้ด้วย เพียงนำหนังสือแสดงการจดทะเบียนไปติดต่อขอถ่ายประวัติรถที่ส่วนทะเบียนรถขนส่ง แล้วนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ณ สถานีขนส่งสินค้าชานเมืองแห่งใดก็ได้ จากนั้น จึงนำใบรับรองการตรวจสภาพมายื่นขอชำระภาษีประจำปีที่ส่วนทะเบียนรถขนส่งโดยไม่ต้องขับรถเข้ามาตรวจสภาพในเขตเมือง
          อย่างไรก็ตาม ควรนำรถเข้ารับการตรวจสภาพและชำระภาษีเสียแต่เนิ่น ๆ โดยสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา ๓ เดือน ก่อนวันสิ้นอายุภาษี

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนทะเบียนรถขนส่ง กรมการขนส่งทางบก
          หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๒ ๕๔๘๒, ๐ ๒๒๗๒ ๕๔๘๔ หรือสายด่วน ๑๕๘๔
          หรือที่สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ ๑ - ๔ ในวันและเวลาราชการ