ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ค่ายเด็กอัจริยะ สสอน.

          ดร.อรพินท์ สพโชคชัย ผอ.สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) แจ้งว่า สสอน.ได้ร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายและสถาบันการศึกษาต่างๆ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนฤดูร้อน ประจำปี 2551 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษของเยาวชนให้ได้รับการเพิ่มพูนประสบการณ์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกวิธีอย่างเต็มศักยภาพที่หลากหลายของแต่ละคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและประเทศชาติ
          อาทิ ค่ายละครเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพ ค่ายเฉพาะด้าน เป็นค่ายที่มุ่งฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการละครให้ผู้ที่มี ความสามารถพิเศษด้านการแสดง ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 51 ที่ศูนย์ฝึกอบรมมะขามป้อม ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ดำเนินงานโดยมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (กลุ่มละครมะขามป้อม) น้องๆที่สนใจสอบถามได้ที่ โทร.สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) โทร. 02-686-299 หรือ น.ส ทฤษฎี สุคชเดช โทร.089-207-8909
          ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ค่ายเฉพาะด้านเป็นค่ายที่เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลมุ่งเน้นการสร้างแรง บันดาลใจในการพัฒนาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 20– 26 เมษายน 51 สถานที่สถานีพัฒนาส่งเสริมและการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย ต.นางตุง และ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุงดำเนินงานโดย สถานีพัฒนาส่งเสริมและการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย น้องๆ ที่สนใจสอบถามได้ที่โทร. สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) โทร.02-686-299 หรือวีรพงษ์ กังวานนวกุล โทร 081-764- 5959 
          ค่าย G&T April 2008 Summer Camp ค่ายทั่วไปเป็นค่ายพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกษตรสำหรับสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทั้งเป็นค่ายสำหรับการค้นหาแววความรู้ผู้เข้าค่าย ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 20-26 เมษายน 51 ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน น้องๆ ที่สนใจสอบถามได้ที่สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้(สสอน.) โทร. 02-686-299 หรือ สรพงษ์ ทองอ่อนโทร 086-331-0838
          ค่าย G&T April 2008 Summer Camp ค่ายทั่วไป ค่ายพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นค่ายที่มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเป็นค่ายสำหรับการค้นหาแววความสามารถ ผู้เข้าค่าย ที่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-26 เมษายน 2551 ดำเนินงาน โดยโรงเรียนไผทอุดมศึกษา กำแพงแสน น้องๆที่สนใจสอบถามได้ที่ สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้(สสอน.) โทร. 02-686-2999 หรือ เบอร์นฮารด กัคซ์ โทร 081-834-7889
          ค่าย G&T April 2008 Summer Camp ค่ายทั่วไป เป็นค่ายพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการสร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทั้งเป็นค่ายสำหรับการค้นหาแววความสามารถผู้เข้าค่าย ระหว่างวันที่ 20-26 เมษายน 51 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงรายดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง น้องๆที่สนใจสอบถามได้ที่ สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้(สสอน.) โทร. 02-686-2999 หรือ นายกิตติ์ธเนศ โรจนอัครศักดิ์ โทร 085-038- 8187
          ค่าย G&T April 2008 Summer Camp ค่ายทั่วไป เป็นค่ายพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทั้งเป็นค่ายสำหรับการค้นหาแววความสามารถผู้เข้าค่าย ระหว่างวันที่ 20-26 เมษายน 51 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี น้องๆที่สนใจสอบถามได้ที่ สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้(สสอน.) โทร. 02-686-2999 หรือนายประพันธ์ ขันตีสา โทร 089-5527920
          ค่ายสร้างสรรค์ภาษาและวรรณกรรม ภาคฤดูร้อน 2551 ค่ายเฉพาะด้านที่มุ่งเน้นสร้างแรงบันดาลใจและการฝึกฝนทักษะทางด้าน ภาษาและวรรณกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนี้ที่ ดอยหลวงเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 51 – 6 พฤษภาคม 51 ดำเนินการโดย คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น้องๆที่สนใจสอบถามได้ที่ สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) โทร. 02-686-2999 หรือ นาย เกียรติศักดิ์ ม่วงมิตร โทร. 084-6811082
          ค่าย ICT ค่ายเฉพาะด้านเป็นค่ายที่มุ่งเน้นฝึกฝน / ต่อยอดทักษะ/ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้แก่เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนี้ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 51 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุลบราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ดำเนินงานโดย Software Park คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น้องๆที่สนใจสอบถามได้ที่ สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้(สสอน.)โทร. 02-686-299 หรือ น.ส.กฤษณา สกลธนารัตน์ โทร 096-973-3482
          ค่ายสร้างสรรค์ศิลป์สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ รักษ์สิ่งแวดล้อม บนรากฐานแห่งความพอเพียง ค่ายเฉพาะด้าน เป็นค่ายที่มุ่งเน้นฝึกฝน/ต่อยอดทักษะ/ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้แก่เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนี้ ระหว่างวันที่ 21-26 เมษายน 51,27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 51 ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ดำเนินงานโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี น้องๆที่สนใจสอบถามได้ที่โทร. สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้(สสอน.) โทร. 02-686-299 หรือนางกมลวรรณ อวนศรี โทร 087-832-8213
          ค่ายพัฒนาศักยภาพทางศิลปะของเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ เพื่อมุ่งเน้นฝึกฝน / ต่อยอดทักษะ/ศักยภาพทางด้านทัศนศิลป์แก่เยาวชนที่ทีมีความสามารถพิเศษทางด้านนี้ ศูนย์ศิลป์สิริธร ต.ศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย ระหว่างวันที่ 1-12 พ.ค. 2551 โดยครูสังคม ทองมี น้องๆ ที่สนใจสอบถามได้ที่โทร.สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) โทร. 02-686-2999 หรือ นาย เกียรติศักดิ์ ม่วงมิตร โทร. 084-6811082