ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กทม. เปิดสอบข้าราชการ 15 ตำแหน่ง

          นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.ก. จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2551 ทางอินเทอร์เน็ต ในสายงานระดับ 2 ระดับ 3 และระดับ 4 จำนวน 15 ตำแหน่ง ดังนี้ ระดับ 2 ได้แก่ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 2 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 2 เจ้าพนักงานควบคุมโรค 2 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 และเจ้าพนักงานการเกษตร 2 ระดับ 3 ได้แก่ นักวิชาการศูนย์เยาวชน 3 (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) นักโภชนาการ 3 นักสังคมสงเคราะห์ 3 นักวิชาการสุขาภิบาล 3 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 เจ้าหน้าที่ผังเมือง 3 และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 3 และระดับ 4 ได้แก่ นักวิชาการสอบ 4 และนักวิชาการคลัง 4 โดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 4 เม.ย. 51 และสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 17 มี.ค. - 4 เม.ย. 51 ตลอด 24 ช.ม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th หรือ http://ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th/exam หรือ http://www.bangkok.go.th/csc หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2551