ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สมาชิกสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด จ่ายเงินปันผล – เฉลี่ยคืนค้างจ่าย

          สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด (สค.รน.) จะจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ให้แก่สมาชิก สค.รน.ที่ยังไม่ได้ไปติดตามขอรับเงิน มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๙ ราย จึงขอเชิญสมาชิก สค.รน.ที่ยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว ให้ไปรับเงินได้ที่ สำนักงานสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด (ข้างวังนันทอุทยานสโมสร ภายในฐานทัพเรือกรุงเทพ) ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบอกกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๙๕ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ หากพ้นกำหนด สหกรณ์ ฯ จะถือว่าสมาชิกผู้นั้นสละสิทธิ์ และจะโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนดังกล่าวเข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ ฯ ต่อไป