ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้เงินกู้เพื่อการศึกษาของสมาชิก

          สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) ประกาศให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประเภทเพื่อการศึกษาของสมาชิก พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก สอ.วด.ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ให้สูงขึ้นตามความต้องการของมวลสมาชิก อีกทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในด้านการเงินที่ต้องนำไปเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาและจัดหาอุปกรณ์การศึกษาของตนเองในระหว่างการศึกษา โดยกำหนดให้เงินกู้ในระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า กู้ได้ไม่เกินปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และระดับอุดมศึกษาขึ้นไป กู้ได้ไม่เกินปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท สนใจเสนอคำขอกู้ตามแบบที่ สอ.วด.กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๔๘๐๘