ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

          สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๔๙ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ ฯ และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ฯ ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยมี พลเรือโท สินาด หงสกุล ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด และ ปลัดบัญชีทหารเรือ เป็นประธาน ฯ และกำหนดจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี ๒๕๔๙ ให้กับสมาชิก ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สอ.วด. ตามที่สมาชิกได้แจ้งความจำนงไว้ รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.navy.mi.th/wsc หรือ http://info.navy.mi.th/wsc หัวข้อ "สอบถามข้อมูล" หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๐๕๖, ๕๓๐๕๗, ๕๔๘๐๘, ๕๕๐๘๘, ๕๕๗๘๖
          (ที่มา : สอ.วด.โทร.๕๔๗๕๕)