ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สสวท. เชิญชวนลองใช้สื่อคณิตศาสตร์ประถมศึกษาในเว็บไซต์ www.ipst.ac.th

          ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) แจ้งว่า  สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาขอเชิญทดลองใช้สื่อดิจิทัล ซึ่งขณะนี้มีให้ครูทดลองใช้ทั้งหมด 8 เรื่อง เช่น เกมทายทศนิยมสองตำแหน่ง  สื่อการสอนความหมายของทศนิยม  แบบฝึกทักษะการเปรียบเทียบทศนิยม ซึ่งครูสามารถนำไปใช้ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาได้   นอกจากนั้น ยังมีเอกสารเสริมความรู้ สำหรับครูคณิตศาสตร์ใหม่ 2 เรื่อง ได้แก่ คู่มือสวนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ หนังสือสื่อเกมและของเล่นทางคณิตศาสตร์ เล่ม 1 และเล่ม 2  คู่มือครูคณิตศาสตร์   โปสเตอร์เกมคณิตศาสตร์   และเอกสารที่ใช้ประกอบการอบรมครูวิทยากรแกนนำของสาขา ฯ สนใจคลิกไปที่เว็บไซต์ สสวท. www.ipst.ac.th  แล้วเข้าไปที่เมนูสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา