ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดหมวด Rehabco และใช้มาตรการพิเศษดูแลบริษัทที่ฟื้นฟู กิจการนาน

          บอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติปิดหมวด Rehabco ย้ายหลักทรัพย์สู่หมวดปกติ ขึ้นเครื่องหมาย C (Compliance) เพื่อแสดงให้เห็นว่ายังต้องแก้ไขคุณสมบัติให้ครบถ้วน แต่บริษัทที่อยู่ใน Rehabco ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปที่ยังไม่มีคุณสมบัติครบที่จะย้ายกลับหมวดปกติได้ให้ใช้มาตรการพิเศษ   โดยให้ถอนชื่อหลักทรัพย์ออกจากกระดานซื้อขายและเรียกกลุ่มนี้ว่า   “Non-performing group”
          นายสุทธิชัย  จิตรวาณิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันนี้ (5 เมษายน 2549) มีมติดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู     กิจการในหมวด Rehabco โดยพิจารณาว่าหากจะต้องเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนตามมติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เคยให้ไว้เดิมอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนมาก  ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้ถือหุ้นรายย่อย และเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ โดยยังคงหลักการในการแยกแยะบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแรงและไม่แข็งแรง
          คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรอนุมัติให้ปิดหมวด Rehabco โดยมีหลักการคือ ย้ายหลักทรัพย์ในหมวดดังกล่าวสู่หมวดปกติและให้ขึ้นเครื่องหมาย C (Compliance) เพื่อประกาศให้ผู้ลงทุนทราบว่าเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ พร้อมทั้งขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) เพื่อสั่งห้ามซื้อขาย           หลักทรัพย์ จนกว่าจะสามารถแก้ไขให้พ้นเหตุแห่งการเพิกถอนได้ โดยให้เวลาฟื้นฟูกิจการเป็นเวลา 2 ปี   นับจากวันประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หากไม่สามารถแก้ไขให้พ้นเหตุแห่งการเพิกถอนได้ภายในกำหนดก็จะใช้มาตรการพิเศษ กล่าวคือ ถอนชื่อหลักทรัพย์ออกจากกระดานซื้อขายและให้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า  “Non-performing group” เมื่อบริษัทเหล่านี้สามารถแก้ไขให้พ้นเหตุแห่งการเพิกถอนได้ จึงจะสามารถเสนอตลาดหลักทรัพย์เพื่อพิจารณากลับมาซื้อขายในหมวดปกติได้
          ทั้งนี้ การใช้มาตรการพิเศษดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์จะถอนชื่อหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากกระดาน ซื้อขายทั้งหมด ซึ่งจะไม่ปรากฏชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าวในกระดานซื้อขายและระบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอีกต่อไป แต่บริษัทเหล่านี้ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนและมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดิม
          อนึ่งบริษัทจดทะเบียนในหมวด Rehabco ในปัจจุบันมีจำนวน 37 บริษัท จะดำเนินการดังนี้
          1. บริษัทที่อยู่ในหมวด Rehabco ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปที่ยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะย้ายกลับหมวดปกติ จะถูกถอนชื่อหลักทรัพย์ออกจากกระดานซื้อขายและย้ายไปอยู่ Non-performing group ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 19 บริษัท
          2. บริษัทที่อยู่ในหมวด Rehabco ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายย้ายกลับหมวดปกติได้ ให้ย้ายกลับไปหมวดปกติโดยขึ้นเครื่องหมาย C (Compliance) และ SP (ยกเว้นบริษัทที่เปิดซื้อขาย ก็จะให้เปิดซื้อขายต่อไป)  ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 11 บริษัท
          3. บริษัทที่อยู่ในหมวด Rehabco น้อยกว่า 2 ปี ให้ย้ายกลับไปหมวดปกติโดยขึ้นเครื่องหมาย C (Compliance) และ SP ให้เวลาฟื้นฟูจนครบ 2 ปี นับจากวันที่ย้ายเข้าหมวด Rehabco ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 7 บริษัท
          ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการปิดหมวดและใช้แนวทางดังกล่าวเมื่อระบบที่เกี่ยวข้องพร้อมซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2549 นี้
 
          ติดต่อส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
          ลดาวัลย์ กันทวงศ์ โทร. 0-2229 – 2036 / กุลวิดา จินตกะวงส์ โทร. 0-2229 – 2037/ 
          ณัฐพร บุญประภา โทร. 0-2229 – 2049 / วรรษมน  เสาวคนธ์เสถียร โทร. 0-2229-2797