ข่าวประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

Chiangmai Zoo Aquarium “นิทรรศการปลานิล”

          เชียงใหม่ ซู อควาเรียม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยจัดนิทรรศการปลานิล เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมได้รับความรู้เรื่องปลานิลและความสำคัญระหว่างรัชกาลที่ 9 กับปลานิล เนื่องจากปลานิลเป็นปลาพระราชทานจากรัชกาลที่ 9 และทรงให้สายพันธุ์ปลานิลแก่กรมประมงได้ทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปลานิลเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร ทั้งยังได้ทรงเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ปลานิลทั้งหมด 9 บ่อในพื้นที่พระราชวังสวนจิตรลดา เพื่อแจกจ่ายแก่พสกนิกรของพระองค์