ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ราชภัฏโคราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 6 มกราคม – 16 มีนาคม 2557 เปิดรับสมัครวันที่ 3 กุมภาพันธ์ -16 มีนาคม 2557
          สอถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 9 ชั้น 8 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4427-2827 , 0-4400-9009 ต่อ 1536 ,1537 , 1539